Rok
2017
Obsah

V rámci bakalářské práce byl zkoumán vliv intenzity pasečného hospodaření v dubových porostech na epigeickou faunu pavouků. Konkrétně se jednalo o dva typy pasečného hospodaření - frézované a nefrézované paseky. Cílem práce bylo porovnat na obou typech pasek druhovou bohatost, počet jedinců a výskyt vzácných a ohrožených druhů pavouků.

Pavouci byli loveni metodou zemních pastí. Samotný sběr probíhal na šesti lokalitách (3 frézované a 3 nefrézované paseky) v okolí měst Pasohlávky, Ivaň, Pouzdřany a Vranovice. Opakoval se celkem pětkrát, od května 2016 do září 2016, vždy jedenkrát v měsíci. Na lokalitách bylo celkem odchyceno a determinováno 6915 kusů pavouků řadících se do 120 druhů. V rámci výzkumu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v druhové bohatosti mezi frézovanou a nefrézovanou pasekou, kde byla výrazně vyšší diverzita na nefrézované pasece. Početnost byla naopak vyšší na frézované pasece. Nicméně, nefrézované plochy měly výrazně vyšší výskyt vzácných a ohrožených druhů pavouků a celkově se dá konstatovat, že arachnofauna na těchto pasekách byla výrazně rozmanitější. Z výsledků vyplývá nevhodnost velkoplošného frézování pařezů uplatněných v nížinných lesních ekosystémech v rámci lesnických managementů.

Výsledky mohou sloužit i jako východisko pro arboristickou praxi v rámci péče o rozptýlenou a veřejnou zeleň.

Citace
Staněk L. (2017): Vliv intenzity pasečného hospodaření v dubových porostech na epigeickou faunu pavouků (Arachnida, Araneae) [Influence of management intensity of forest clearings in oak woodlands on epigeic spiders]. BSc. thesis, Mendelova Universita v Brně, Brno, 57 pp. (In Czech, English abstract).

Fotografie