Obsah

Pavouci patří mezi významné bezobratlé predátory prakticky ve všech evropských suchozemských biotopech. Díky vysokému počtu druhů a často úzké specializaci na určitý typ prostředí se jedná o vhodnou skupinu pro indikaci stavu prostředí na jednotlivých lokalitách i ve větších krajinných celcích.

V ČR je v současnosti známo 857 druhů, z toho je 210 druhů zahrnuto do červeného seznamu (Růžička 2005). Přes intenzivní výzkum v posledních desetiletích se více než 50 let nepodařilo znovu doložit výskyt 11 druhů, přičemž převážná většina těchto nezvěstných druhů byla vázána na suché a teplé biotopy na jižní Moravě. Je zřejmé, že vzácné a lokálně mizející jsou především druhy ohrožených stanovišť, jako jsou slaniska, neúživné mokřady, štěrkopískové náplavy řek, písčiny, travinné a skalní stepi, vřesoviště a prosvětlené lesy. Jde o otevřená stanoviště závislá na nedostatku živin a/nebo na pravidelném narušování. Na druhou stranu se k nám řada druhů pavouků nově šíří.

Úbytek většiny druhů úzce souvisí s mizením otevřených neprodukčních stanovišť z běžné krajiny. Intenzifikace lesnictví a zemědělství ve 20. století vedla k přímé přeměně těchto míst v pole a produkční louky a lesy, téměř zmizela extenzivní lada a úhory. Zbývající plochy těchto stanovišť, dříve závislých na tradičním extenzivním obhospodařování, pak následně zarostly po upuštění od tradičního maloplošného zemědělství a stěhování lidí do měst. Dnes se poslední zbytky těchto území aktivně zalesňují. Není proto divu, že druhy specializované na tato místa postupně z volné krajiny mizí a přežívají pouze v izolovaných maloplošných chráněných územích se zajištěnou péčí nebo se uchylují na postindustriální stanoviště, která jim často poskytují náhradní biotopy.

Rok
2012
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. & Řezáč M. (2012): Pavouci [Spiders]. In Tropek R. & Řehounek J. (eds), Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR & Calla, České Budějovice, pp.116–127 (in Czech).

Fotografie

Soubory ke stažení

tropek-rezac-2012-bezobratli-postindustrialnich-stanovist.pdf - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2019