Rok
2019
Obsah
Cílem této diplomové práce „ůrachonofauna dutin hlavatých vrb“ bylo nalézt dutinovou faunu, která obývá vrbové stromy a poukázat na ořez stromů vrb, jako vhodný management pro tvorbu dutin. Zvolenou lokalitou pro tento výzkum byly Vojkovice u Židlochovic, kde bylo v průběhu rok 2018 – 2019 prováděno zkoumání ve 21 stromech vrb za pomoci novinových pastí. V měsíčních intervalech se pasti vždy vyměňovaly. Celkem bylo nalezeno 72 pavouků , ze kterých bylo adultních tedy dospělých pouze 10 jedinců. Nejdůležitějším nálezem této práce je objev Midia midas (Simon, 1884), která představuje typického obyvatele dutinové fauny a patří mezi silně ohrožené druhy. Tento nález značí, že dutiny vrb představují útočiště i pro vzácné druhy. Juvenilní jedinci byli nejvíce zastoupeni čeledí Gnaphosidae v počtu 20 kusů. Většina nalezených pavouků byla synantropního druhu, tedy se vyskytuje v blízkosti lidí.
Citace
Boučková M. (2019): Arachnofauna dutin hlavatých vrb (Arachonofauna cavities of the head willows). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 69 + xiii pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie