Seznam aktuálně používaných a doporučených klasifikací biotopů.

Agrocenózy

Agrocenózy (P, #1247)

Úhory (P1, #469, 18×)

Zahrnuje:

 • Luční úhory (3523000, 424×)
 • Polní úhory (A112000, 149×)

Vinice (P2, #470, 11×)

Zahrnuje:

 • Vinohrady (A122000, )

Obilná pole (P4, #472, 23×)

Kukuřičná pole (P5, #473, 27×)

Řepková pole (P6, #474)

Ostatní pole (P7, #475, 33×)

Zahrnuje:

 • Pole (A111000, 873×)
 • Polní cesta (A521000, 59×)

Ovocné sady s luční vegetací (P8, #476, 53×)

Zahrnuje:

 • Ovocné sady (A121000, 1832×)

Antropická společenstva

Antropická společenstva (A, #1254, )

Ruderály (A1, #477, 103×)

Zahrnuje:

 • Ruderály (A400000, 344×)
 • Skládky (A440000, 19×)
 • Urbánní biotopy (A700000, 800×)

Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin (A2, #478, 364×)

Zahrnuje:

 • Pískovna (A433000, 336×)
 • Hliník (A434000, 30×)

Haldy a výsypky (A3m, #479, 28×)

Zahrnuje:

 • Haldy a výsypky (A441000, 925×)

Okraje silnic (A4, #480, 83×)

Zahrnuje:

 • Cesty, silnice (A520000, 289×)

Železniční náspy (A5m, #481, )

Zahrnuje:

 • Železniční náspy (A510000, 16×)

Interiéry budov (A6, #482, 225×)

Zahrnuje:

 • Interiéry budov (A711100, 664×)
 • Sklepy (A711140, 90×)

Vnější stěny budov (A7m, #483, 291×)

Zahrnuje:

 • Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny (A300000, 15×)
 • Vnější stěny budov (A711200, 134×)

Kamenolomy (A8, #484, 296×)

Zahrnuje:

 • Kamenolom (A431000, 1040×)

Zahradnicky utvářené zahrady a parky (A9, #485, 205×)

Zahrnuje:

 • Parky (A240000, 162×)

Křoviny

Křoviny (K, #1248)

Kosodřevina (K1m, #419, 26×)

Zahrnuje:

 • Kosodřevina (A7, )

Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny (K2, #420, 298×)

Zahrnuje:

 • Kácené vrbové křoviny (5100000, 208×)
 • Křoviny lavinových drah (9500000, )
 • Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) (A8.1, )
 • Vysoké subalpínské listnaté křoviny (A8.2, )
 • Mokřadní vrbiny (K1, )
 • Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (K2.1, )
 • Vrbové křoviny štěrkových náplavů (K2.2, )

Suché křoviny (K3m, #421, 164×)

Zahrnuje:

 • Křovinatý plášť lesa (2141000, 107×)
 • Křoviny a skupiny stromů mimo les (2160000, 766×)
 • Floristicky pestré křoviny (2161000, 242×)
 • Trnkové křoviny (2161100, 313×)
 • Lískové křoviny (2161200, )
 • Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3, )
 • Nízké xerofilní křoviny se skalníky (K4A, )
 • Nízké xerofilní křoviny s mandloní nízkou (K4B, )
 • Nízké xerofilní křoviny (K4C, )
 • Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy (X8, )

Lesy

Lesy (L, #1250, 950×)

Mokřadní olšiny (L1, #1070, 12×)

Zahrnuje:

 • Bažinné olšiny (2111500, 1892×)
 • Mokřadní olšiny (L1, 12×)
 • Lesní pěnovcová prameniště (R1.3, )
 • Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4, )

Suché doubravy (L10, #439, 116×)

Zahrnuje:

 • Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy (2112000, 3489×)
 • Reliktní bory a borové doubravy vátých písků (2115210, 97×)
 • Panonské teplomilné doubravy na spraši (L6.2, )
 • Panonské teplomilné doubravy na písku (L6.3, )
 • Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4, )
 • Suché acidofilní doubravy (L7.1, )
 • Acidofilní doubravy na písku (L7.4, )

Reliktní bory na skalách (L11, #440, 119×)

Zahrnuje:

 • Reliktní bory na skalních podkladech (2115220, 933×)
 • Subkontinentální borové doubravy (L7.3, )
 • Boreokontinentální bory (L8.1, )
 • Perialpidské hadcové bory (L8.3, )

Podmáčené smrčiny (L12, #441, 36×)

Zahrnuje:

 • Podmáčené smrčiny (2117500, 449×)
 • Rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2, )

Horské smrčiny (L13, #442, 312×)

Zahrnuje:

 • Přirozené smrčiny (bory a březiny) (2117000, 295×)
 • Horské smrčiny (2117300, 696×)
 • Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny (2117600, 22×)
 • Horské třtinové smrčiny (L9.1, )
 • Horské papratkové smrčiny (L9.3, )

Rašelinné bory (L14, #443, 11×)

Zahrnuje:

 • Rašelinné březiny a bory (2117100, 689×)
 • Rašelinné brusnicové bory (L10.2, )
 • Rašelinné bory (L10.2/L10.3, )
 • Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť (L10.3, )
 • Blatkové bory (L10.4, )

Výsadby jehličnanů (L15, #444, 128×)

Zahrnuje:

 • Kulturní lesy (2120000, 1108×)
 • Kultury jehličnanů (2121000, 776×)
 • Smrkové monokultury (2121100, 3606×)
 • Borové monokultury (2121200, 950×)
 • Lesostepní bory (L8.2, )

Výsadby listnáčů (L16, #445, 133×)

Zahrnuje:

 • Kultury listnáčů (2122000, 793×)
 • Lesní kultury s nepůvodními dřevinami (X9, )

Paseky (L17, #446, 209×)

Zahrnuje:

 • Polomy (2310000, )
 • Lesní paseky (2320000, 1681×)
 • Paseky s podrostem původního lesa (X10, )
 • Plochy s pasekovou vegetací (X11, )

Jasanoolšové lemy vodotečí (L2, #431, 22×)

Zahrnuje:

 • Horské olšiny s olší šedou (L2.1, )
 • Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2, )

Lužní lesy nížin (L3, #432, 529×)

Zahrnuje:

 • Lužní lesy (2111000, 1651×)
 • Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy (2111100, 912×)
 • Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy (2111200, 270×)
 • Tvrdé luhy nížinných řek (L2.3, )
 • Měkké luhy nížinných řek (L2.4, )

Dubohabřiny (L4m, #1192, 380×)

Zahrnuje:

 • Skupiny stromů, remízky < 1 ha (2163000, 388×)
 • Černýšové dubohabřiny (L3.1, )
 • Polonské dubohabřiny (L3.2, )
 • Karpatské dubohabřiny (L3.3, )
 • Panonské dubohabřiny (L3.4, )

Suťové a roklinové lesy (L5, #434, 423×)

Zahrnuje:

 • Suťové a roklinové lesy (2113100, 1302×)
 • Suťové lesy (L4, 141×)

Bučiny nižších poloh (L6, #435, 153×)

Zahrnuje:

 • Květnaté bučiny (2113400, 1502×)
 • Acidofilní bukové bučiny (2113600, 964×)
 • Květnaté bučiny (L5.1, )
 • Vápnomilné bučiny (L5.3, )
 • Acidofilní bučiny (L5.4, )

Horské bučiny (L7, #436, 84×)

Zahrnuje:

 • Horské buko-jedlové lesy (2113700, 1100×)
 • Horské klenové bučiny (L5.2, )

Lesostepní doubravy (L8, #437, 123×)

Zahrnuje:

 • Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy (2114000, 2448×)
 • Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (L6.1, )
 • Acidofilní teplomilné doubravy (L6.5, 32×)

Vlhké doubravy (L9, #438, 121×)

Zahrnuje:

 • Vlhké acidofilní doubravy (L7.2, )

Louky

Louky (T, #1252, 460×)

Luční ostřicové mokřady (T1, #454, 38×)

Zahrnuje:

 • Slatiniště (8262000, 1060×)
 • Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (M1.8, )
 • Vápnitá slatiniště (R2.1, )
 • Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2, )

Širokolisté horské nivy (T10, #463, )

Zahrnuje:

 • Širokolisté vysokostébelné nivy (9332000, 777×)
 • Subalpínské vysokobylinné nivy (A4.2, )
 • Subalpínské kapradinové nivy (A4.3, )
 • Skalní vegetace sudetských karů (A5, )

Slaniska (T2, #455, 45×)

Zahrnuje:

 • Slaniska (3530000, 111×)
 • Slaniska (T7, 39×)

alpínské trávníky (T3, #456, )

Zahrnuje:

 • Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole (9300000, 116×)
 • Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky (9311100, 462×)
 • Zapojené trávníky se smilkou tuhou (9311300, )
 • Společenstva sněžných políček (9420000, )
 • Vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1, )
 • Zapojené alpínské trávníky (A1.2, )
 • Sněhová vyležiska (A3, )
 • Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy (T2.2, )

Suché louky (T4, #457, 330×)

Zahrnuje:

 • Xerotermy na jiných podkladech (3450000, 5139×)
 • Subalpínské smilkové trávníky (T2.1, )
 • Podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3, )
 • Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem (T3.4A, )
 • Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem (T3.4B, )
 • Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce (T3.4C, )
 • Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce (T3.4D, )
 • Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých (T3.5A, )
 • Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých (T3.5B, )

Mezofilní louky (T5, #458, 502×)

Zahrnuje:

 • Mezofilní louky (3521000, 752×)
 • Mezofilní ovsíkové louky (T1.1, )
 • Horské trojštětové louky (T1.2, )

Pastviny (T6, #459, 68×)

Zahrnuje:

 • Pastviny (3510000, 361×)
 • Polní meze (A113000, 419×)
 • Poháňkové pastviny (T1.3, )

Mokré louky (T7m, #1194, 320×)

Zahrnuje:

 • Vlhké louky (3522000, 4899×)
 • Vysokostébelné trávníky subalpinského pásma (9331000, )
 • Subalpínské vysokostébelné trávníky (A4.1, )
 • Luční pěnovcová prameniště (R1.1, )
 • Nelesní prameniště bez pěnovce (R1.2, )
 • Subalpínská prameniště (R1.5, )
 • Vegetace vlhkých narušovaných míst (T1.10, )
 • Aluviální psárkové louky (T1.4, )
 • Pcháčové louky (T1.5, )
 • Vlhká tužebníková lada (T1.6, )
 • Kontinentální zaplavované louky (T1.7, )
 • Kontinentální vysokobylinná vegetace (T1.8, )
 • Střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9, )
 • Intenzivně obhospodařované louky (X5, )

Suché lesní lemy (T8, #461, 208×)

Zahrnuje:

 • Suché bylinné lemy (T4.1, )

Vlhké lesní lemy (T9, #462, 115×)

Zahrnuje:

 • Bylinný lem lesa (2142000, 156×)
 • Mezofilní bylinné lemy (T4.2, )

Mokřady

Mokřady (M, #1249, 337×)

Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod (M1, #422, 189×)

Zahrnuje:

 • Rákosiny, orobincové porosty (8B10000, 1338×)
 • Rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1, )

Ostřicové porosty stojatých vod (M2, #423, 37×)

Zahrnuje:

 • Porosty vysokých ostřic (8B20000, 1010×)
 • Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty (M1.2, )
 • Vegetace vysokých ostřic (M1.7, )

Bahnité břehy (M3m, #1190, )

Zahrnuje:

 • Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec… (8B30000, 33×)
 • Vegetace obnažených den (8B50000, 14×)
 • Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.3, )
 • Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.6, )
 • Vegetace letněných rybníků (M2.1, )
 • Vegetace obnažených den teplých oblastí (M2.3, )
 • Vegetace jednoletých slanomilných trav (M2.4, )
 • Bahnité říční náplavy (M6, )

Písčité břehy (M4, #425, 30×)

Zahrnuje:

 • Bahnité a písčité břehy tekoucích vod (5410000, 49×)
 • Jednoletá vegetace vlhkých písků (M2.2, )
 • Vegetace vytrvalých obojživelných bylin (M3, 12×)

Štěrkové břehy řek (M4.3, #1034, )

Bylinné porosty břehů (M5m, #1191, 193×)

Zahrnuje:

 • Bylinné porosty na březích potoků a řek (5210000, 1049×)
 • Porosty chrastice rákosovité (5211000, 33×)
 • Porosty devětsilů (5212000, )
 • Říční rákosiny (M1.4, )
 • Pobřežní vegetace potoků (M1.5, )
 • Devětsilové lemy horských toků (M5, 75×)
 • Štěrkové břehy řek (M7, 34×)

Kamenité břehy potoků (M6m, #1193, 16×)

Štěrkové břehy řek (M7, #428, 34×)

Zahrnuje:

 • Štěrkové lavice (5310000, 102×)
 • Štěrkové náplavy bez vegetace (M4.1, )
 • Štěrkové břehy řek (M4.3, )

Rašeliniště (M8, #429, 345×)

Zahrnuje:

 • Rašeliniště a slatiniště (8260000, 3103×)
 • Vrchoviště (8261000, 2104×)
 • Přechodová rašeliniště (8263000, 693×)
 • Rašelinné březiny (L10.1, )
 • Přechodová rašeliniště (R2.3, )
 • Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (R2.4, )
 • Otevřená vrchoviště (R3.1, )
 • Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) (R3.2, )
 • Vrchovištní šlenky (R3.3, )
 • Degradovaná vrchoviště (R3.4, )

Skalní stanoviště

Skalní stanoviště (R, #1253)

Kamenité suti nižších poloh (R1, #464, 22×)

Zahrnuje:

 • Kamenité sutě (4300000, 3125×)

Stinné skály nižších poloh (R3, #466, 36×)

Zahrnuje:

 • Skály nižších a středních výšek (4200000, 578×)
 • Pískovcová skalní města (4210000, 1395×)

Skály a sutě v horách (R4, #467, 94×)

Zahrnuje:

 • Skály subalpinského a alpinského pásma (4100000, 88×)

Jeskyně (R5, #468, )

Zahrnuje:

 • Podzemní biotopy (1000000, )
 • Jeskyně (1130000, 165×)
 • Propast (1140000, 12×)
 • Doly, štoly (1200000, 13×)
 • Skalní stepi na vápenci (S3, 37×)

Stepi, vřesoviště, písčiny

Horská vřesoviště (S1, #447, 10×)

Zahrnuje:

 • Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu (9310000, 37×)
 • Keříčkovitá společenstva (9311400, )
 • Alpínská vřesoviště (A2.1, )
 • Subalpínská brusnicová vegetace (A2.2, )
 • Sekundární podhorská a horská vřesoviště s jalovcem (T8.2A, )
 • Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez jalovce (T8.2B, )

Travnaté stepi (S2, #448, 274×)

Zahrnuje:

 • Úzkolisté suché trávníky subpanonské (T3.3A, )
 • Úzkolisté suché trávníky panonské (T3.3B, )
 • Úzkolisté suché trávníky ostatní s význačným výskytem vstavačovitých (T3.3C, )
 • Úzkolisté suché trávníky ostatní bez význačného výskytu vstavačovitých (T3.3D, )

Skalní stepi na vápenci (S3, #449, 37×)

Zahrnuje:

 • Skalní stepi na vápencových podkladech (3420000, 3245×)

Skalní stepi na jiných horninách (S4, #450, 89×)

Zahrnuje:

 • Skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1, )
 • Pěchavové trávníky (T3.2, )
 • Acidofilní trávníky mělkých půd (T5.5, )
 • Acidofilní vegetace efemér a sukulentů s netřeskem (T6.1A, )
 • Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez netřesků (T6.1B, )
 • Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s netřesky (T6.2A, )
 • Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez netřesků (T6.2B, )

Vřesoviště nižších poloh (S5, #451, 286×)

Zahrnuje:

 • Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s jalovcem (T8.1A, )
 • Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez jalovce (T8.1B, )

Porosty borůvek (S6, #452, 19×)

Zahrnuje:

 • Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou (3512500, 1327×)
 • Brusnicová vegetace skal a drolin (T8.3, )

Písčiny (S7, #453, 154×)

Zahrnuje:

 • Písečné přesypy (3410000, 568×)
 • Jednoletá vegetace písčin (T5.1, )
 • Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) (T5.2, )
 • Kostřavové trávníky písčin (T5.3, )
 • Panonské stepní trávníky na písku (T5.4, )