Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Kriticky ohrožený Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivka Erberova
První nález: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005

Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Nordmannův
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Filip Matouš

Araneus saevus (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák stromový
První nález: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a . Poslední nález: 2022 , Václav Kroc

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Ullrichův
První nález: 2023, K. Rückl, Rückl 2023 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Thorellův
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005 . Poslední nález: 2023 , Jiří Szekeres

Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník rybniční
První nález: 1988, J. Křen, Řezáč 2001 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník severský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník štěrkový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník stepní
První nález: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2020 , Pavel Vonička

Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka stepní
První nález: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964 . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka nejmenší
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c . Poslední nález: 2002

Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka pobřežní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Brigittea vicina (Simon, 1873) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka sousedská
První nález: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005

Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Szabova
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka krátkozubá
První nález: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka různooká
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a . Poslední nález: 2000

Eresus hermani Kovács, Prazsák, Eichardt, Vári & Gyurkovics, 2015 Kriticky ohrožený
České jméno: stepník pálavský
První nález: 0, , . Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Eresus moravicus Řezáč, 2008 Kriticky ohrožený
České jméno: stepník moravský
První nález: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník černonohý
První nález: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt. . Poslední nález: 2022 , Šimon Petrov

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka kavkazská
První nález: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka uherská
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2022 , Petr Veselý, Květoslav Resl

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka trávostepní
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka doubravní
První nález: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a . Poslední nález: 2009

Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka panonská
První nález: V nálezové databázi: 2018 , Filip Trnka . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka česká
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie Lenzova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 1993 , Josef Chytil

Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie pospolitá
První nález: V nálezové databázi: 1996 , Pavel Bezděčka . Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka šestitečná
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2001

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka zoubkovaná
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka vydělená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1996 , Josef Chytil

Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: příčnatka pestrá
První nález: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a . Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka suchopárová
První nález: 1965, V. Bukva, Bukva 1969 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka břehová
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1971 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka slatinná
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b . Poslední nález: 1981 , RNDr. Antonín Kůrka

Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka štětinozubá
První nález: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35) . Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka písečná
První nález: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b . Poslední nález: 1998 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.

Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka stupínkatá
První nález: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka krátkočelá
První nález: 1999, M. Holec, Růžička 2000a . Poslední nález: 1999 , Michal Holec

Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka Jägerova
První nález: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1973 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka písečná
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřskvrnná
První nález: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka teplomilná
První nález: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008 . Poslední nález: 1985

Maso gallicus Simon, 1894 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka galská
První nález: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b . Poslední nález: 1973 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka okrajová
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2015 , Ondřej Horňák

Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka borovicová
První nález: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33) . Poslední nález: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka Rosenhauerova
První nález: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , Šárka Otáhalová

Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka trnohřbetá
První nález: 1952, F. Miller, Miller 1971 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Sisicus apertus (Holm, 1939) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka srdíčková
První nález: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994 . Poslední nález: 2007 , Roman Mlejnek

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka dvoubarvá
První nález: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák vřesovištní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2017 , Filip Trnka

Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák pískomilný
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá

Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák suchopárový
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák břehový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák příbřežní
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c . Poslední nález: 2011

Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák slaništní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a . Poslední nález: 2022 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák kouřový
První nález: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29) . Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák Waglerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora náramková
První nález: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Zora pardalis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora pardálí
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a . Poslední nález: 1956 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník záhadný
První nález: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník vřesovištní
První nález: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1976 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník lesostepní
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1979 . Poslední nález: 2009

Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník trávový
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1966 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: lovčík mokřadní
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a . Poslední nález: 2023 , Mgr. Adam Bednařík, Ph.D.

Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka dubová
První nález: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Attulus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka černovlasá
První nález: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003 . Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Zimmermannova
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a . Poslední nález: 2015 , Radek Šich

Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka linková
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c . Poslední nález: 2022 , Filip Trnka

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka kovová
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c . Poslední nález: 2022 , Viktor Střeštík

Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka prostá
První nález: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)

Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka hladká
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka útlá
První nález: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Thorellova
První nález: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Yllenus arenarius Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka písečná
První nález: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kuželová
První nález: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka červenonohá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka ostřicová
První nález: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka přímořská
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1981 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka pilovitá
První nález: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 1999 , Pavel Bezděčka

Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kroužkonohá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka sehnutá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka nezdobená
První nález: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka Bösenbergova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník drnový
První nález: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a . Poslední nález: 1988

Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník Kempelenův
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a . Poslední nález: 2008

Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
České jméno: běžník bylinný
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník horský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk

Silně ohrožený Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
České jméno: anapa buková
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998 . Poslední nález: 2008 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený
České jméno: šplhalka tmavá
První nález: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985 . Poslední nález: 1998 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
České jméno: křižák rašelinný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
České jméno: sklípkánek pontický
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Poslední nález: 2017 , Radek Šich

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice ozdobná
První nález: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2011

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice karmínová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a . Poslední nález: 1996 , Eva Svatoňová

Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice Pennyova
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: papříčnatka mečovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: zápředník korový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený
České jméno: zápředník skalní
První nález: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2006

Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka Millerova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: šestiočka karpatská
První nález: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2022 , Viktor Střeštík

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka opásaná
První nález: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 1998 , Pavel Bezděčka

Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: skálovka popelavá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b . Poslední nález: 2023 , Viktor Střeštík

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skálovka štíhlá
První nález: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: skálovka brýlová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Jaroslav Blízek, J. Bouchal, R. Kmeco

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka horská
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
České jméno: skálovka bažinná
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 2015 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: skálovka mokřadní
První nález: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 1997 , O. Tonnerová

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
České jméno: skálovka drobná
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený
České jméno: skálovka močálová
První nález: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990 . Poslední nález: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka úhledná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Roman Tocháček

Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
České jméno: mikarie kovová
První nález: 1951, J. Buchar, Miller 1967 . Poslední nález: 1999 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
České jméno: mikarie duhová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2023 , Pavel Krásenský

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: mikarie berlovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
České jméno: skálovka pustinná
První nález: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2015

Iberina candida (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: příčnatka světlá
První nález: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31) . Poslední nález: 2019 , Mgr. Jan Dolanský

Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka borůvková
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Poslední nález: 2004

Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka trávní
První nález: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka zoubkatá
První nález: 1930, J. Baum, Baum 1930a . Poslední nález: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka rybniční
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1937 . Poslední nález: 2008

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kořenová
První nález: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d . Poslední nález: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mateřídoušková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1997 , pm

Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka Leruthova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b . Poslední nález: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka záhadná
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 1995 , Mgr. Aleš Jelínek

Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bahenní
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1958b . Poslední nález: 2016 , Filip Trnka

Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Widerova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lužní
První nález: 1962, B. Novák, Miller 1974b . Poslední nález: 2003

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrbová
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kulonohá
První nález: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b . Poslední nález: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka křovinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka noscovitá
První nález: 1978, M. Antuš, Buchar 1979 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka dýkovitá
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka stepní
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Poslední nález: 2005

Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka malá
První nález: 1953, F. Miller, Miller 1966 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Maro sublestus Falconer, 1915 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka nepatrná
První nález: 1962, F. Miller, Miller 1966 . Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka severská
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk

Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kroužkovaná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Poslední nález: 2010 , Mgr. Antonín Roušar

Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostroostná
První nález: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005 . Poslední nález: 2019 , Pavel Krásenský

Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinová
První nález: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991 . Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pochvatá
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 2010 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka vřesová
První nález: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36) . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka nenápadná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Mengeho
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2020 , Filip Trnka

Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kruhová
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Jan Dolanský

Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vztyčnohlavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 1999

Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinková
První nález: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka hlubinná
První nález: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a . Poslední nález: 2009 , Roman Mlejnek

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pětiúhlá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lachtaní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 1985 , František Zbytek

Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrchovištní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Antonín Roušar

Sintula spiniger (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostnitá
První nález: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31) . Poslední nález: 2009

Staveleya pusilla (Menge, 1869) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Dahlova
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1966 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka římská
První nález: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947 . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2022 , Pavel Krásenský

Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka detritová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bažinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2022 , Viktor Střeštík

Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Hackmanova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Poslední nález: 2004

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka chocholkovitá
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Poslední nález: 2011 , Aleš Tenčík

Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápředka hnědá
První nález: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
České jméno: slíďák dřevomilný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
České jméno: slíďák slunomilný
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b . Poslední nález: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová, dipl. um.

Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: slíďák tmavý
První nález: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b . Poslední nález: 2010

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
České jméno: slíďák Schmidtův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bradavčitý
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
České jméno: slíďák vrchovištní
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b . Poslední nález: 2009 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
České jméno: slíďák skvrnitý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2022 , Viktor Střeštík

Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
České jméno: slíďák písečný
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák smrčinový
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 1996 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: slíďák severský
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 1993 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák potoční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2015 , Radek Šich

Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bezpruhý
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
České jméno: ostník hrbolkový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
České jméno: zora severská
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005 . Poslední nález: 2020 , Filip Trnka

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
České jméno: mysmena Jobova
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1982 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený
České jméno: listovník mramorovaný
První nález: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
České jméno: listovník rezavý
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
České jméno: listovník strakatý
První nález: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedá
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: skákavka písčinná
První nález: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001 . Poslední nález: 2014 , Radek Šich

Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka dvoutečná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Antonín Kůrka

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: skákavka sličná
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku . Poslední nález: 2009 , RNDr. Petr Bílek, CSc.

Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Canestriniho
První nález: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka nepatrná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedopruhá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich

Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený
České jméno: skákavka protáhlá
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený
České jméno: skákavka vrchovištní
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971 . Poslední nález: 2013 , Mgr. Antonín Roušar

Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
České jméno: čelistnatka rákosová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
České jméno: snovačka černoskvrnná
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: snovačka vysokohlavá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2009

Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený
České jméno: snovačka světlá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: snovačka pětitečná
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
České jméno: snovačka srdčitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
České jméno: snovačka rašeliništní
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ivana Hradská

Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dubový
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený
České jméno: běžník smaragdový
První nález: 1894, E. Nový, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Viktor Střeštík

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
České jméno: běžník bažinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: běžník lesostepní
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník člunkový
První nález: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich

Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dlouhoostný
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a . Poslední nález: 1996 , Antonín Reiter

Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník smrkový
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2006 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený
První nález: 0, , . Poslední nález: 2004

Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: hlavoun širohlavý
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2016 , Mgr. Antonín Roušar

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
České jméno: pakřižák Walckenaerův
První nález: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Ohrožený Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
České jméno: cedivka hajní
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b . Poslední nález: 2023 , Roman Tocháček

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák načervenalý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
České jméno: křižák borový
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a . Poslední nález: 2022 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
České jméno: křižák nenápadný
První nález: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2023 , Svatava Čoupková

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák trojlaločný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák hrbatý
První nález: 1894, V. Vávra, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Ferdinand Schenk

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák smrkový
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
České jméno: křižák Herův
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ivana Hradská, Ferdinand Schenk

Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák Strömův
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Filip Matouš

Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
České jméno: sklípkánek černý
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: zápřednice ostruhová
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápřednice křovinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápředník německý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
České jméno: zápředník Kulczyńského
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: zápředník mramorovaný
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený
České jméno: zápředník západní
První nález: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28) . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: vodouch stříbřitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2019

Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
České jméno: cedivečka černá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: cedivečka jemná
První nález: V nálezové databázi: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. . Poslední nález: 1999 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
České jméno: cedivečka kroužkovaná
První nález: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: cedivečka hnědá
První nález: 1929, J. Mařan, Baum 1929 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
České jméno: stepník rudý
První nález: 1870, A. Slavík, Bárta 1869 . Poslední nález: 2022 , Filip Trnka

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
České jméno: skálovka mravencožravá
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
České jméno: skálovka Schuszterova
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: skálovka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: skálovka vidlicová
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka suťová
První nález: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
České jméno: skálovka žlutonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka laponská
První nález: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997 . Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka podkorní
První nález: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: skálovka suchomilná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka hvozdní
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka dalmatská
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
České jméno: skálovka ozubená
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
České jméno: mikarie mravencovitá
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: mikarie záhadná
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 1990

Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
České jméno: mikarie slezská
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
České jméno: mikarie kmenová
První nález: V nálezové databázi: 1873 , A. Palliardi . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: skálovka řemínková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
České jméno: skálovka malá
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
České jméno: příčnatka tmavá
První nález: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: papříčnatka mravencomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Pavel Krásenský

Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
České jméno: pavučenka malooká
První nález: 1903, J. Roubal, Roubal 1905 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka kmenová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997 . Poslední nález: 1999 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.

Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
České jméno: plachetnatka větvitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka mokřadní
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Poslední nález: 2007 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
České jméno: plachetnatka žlutavá
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Ondřej Sabol

Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka suchomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
České jméno: plachetnatka řemínková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvojzubá
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 2011 , Mgr. Antonín Roušar

Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: pavučenka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Ondřej Sabol

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: pavučenka Jarmilina
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený
České jméno: pavučenka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
České jméno: pavučenka bezzubá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
České jméno: pavučenka vlnková
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: plachetnatka zebrovaná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený
České jméno: plachetnatka podzemní
První nález: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a . Poslední nález: 2012 , Gabriela Blažková

Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
České jméno: plachetnatka borová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2000

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Keyserlingova
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka pobřežní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: plachetnatka potoční
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Poslední nález: 1999 , doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený
České jméno: pavučenka Kratochvílova
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1938a . Poslední nález: 2019 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka srstnatá
První nález: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Carpenterova
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 1997 , Antonín Reiter

Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený
České jméno: plachetnatka drobná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
České jméno: pavučenka výčnělková
První nález: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: plachetnatka hbitá
První nález: 1970, F. Miller, Miller 1971 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka vroubená
První nález: 1938, J. Mařan, Baum 1938b . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka krvavá
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka potoční
První nález: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978 . Poslední nález: 2022 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík

Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2018 , Pavel Krásenský

Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka lesostepní
První nález: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka Fageova
První nález: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939 . Poslední nález: 2018 , Filip Trnka

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka růžkatá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka kulohlavá
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990 . Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
České jméno: pavučenka karpatská
První nález: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 1997 , Jiří Spíšek

Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Cambridgeova
První nález: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2023 , Eduard Ezer

Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Campbellova
První nález: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
České jméno: plachetnatka tavolníková
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený
České jméno: pavučenka Thalerova
První nález: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990 . Poslední nález: 1999 , Petr Hůla

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
České jméno: pavučenka mechová
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: plachetnatka útlá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 2017 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Zimmermannova
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989 . Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka vraní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Kratochvílova
První nález: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979 . Poslední nález: 2005

Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvouhlavá
První nález: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2023 , Pavel Krásenský

Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka suchomilná
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1973 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka ušatá
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Ohrožený
České jméno: pavučenka Simonova
První nález: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978 . Poslední nález: 1998 , Petr Hůla

Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
České jméno: pavučenka sfingová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený
České jméno: pavučenka sukovitá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2010 , Mgr. Antonín Roušar

Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka dubová
První nález: 1956, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
České jméno: zápředka teplomilná
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec

Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: zápředka dvoupruhá
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: zápředka Palliardiho
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
České jméno: slíďák ostnonohý
První nález: V nálezové databázi: 1875 . Poslední nález: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák borový
První nález: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
České jméno: slíďák Sulzerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák suchomilný
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
České jméno: slíďák levhartí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák lesostepní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , František Houška

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
České jméno: slíďák tečkovaný
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
České jméno: slíďák dvoupruhý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák vřesový
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák mokřinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený
České jméno: slíďák chladnomilný
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
České jméno: slíďák rašelinný
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák potápivý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
České jméno: slíďák pobřežní
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák rašeliništní
První nález: 0, , . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
České jméno: zora pustinná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
České jméno: mysmena horská
První nález: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: listovník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: listovník plochý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
České jméno: listovník písečný
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
České jméno: listovník stepní
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
České jméno: listovník bažinný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
České jméno: brabenčík lesní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
České jméno: brabenčík stepní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: lovčík vodní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skákavka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka pozemní
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: skákavka plotní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , MUDr. Kryštof Rückl

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
České jméno: skákavka dvoubarevná
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený
České jméno: skákavka tmavá
První nález: 1920, F. Miller, Kůrka 2001 . Poslední nález: 2017 , Radek Šich

Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka člunková
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
České jméno: skákavka rašelinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka mravencovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Filip Trnka

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka úzká
První nález: 1945, F. Miller, Miller 1949 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
České jméno: skákavka rákosní
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Karolína Čejková

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: skákavka mravenčí
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
České jméno: skákavka mokřadní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: skákavka listová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
České jméno: skákavka rudopásá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka stepní
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 2001 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich

Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka masková
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
České jméno: skákavka bělovousá
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
České jméno: segestra skalní
První nález: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
České jméno: snovačka kalhotkatá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
České jméno: snovačka černostrakatá
První nález: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
České jméno: snovačka líbezná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Martin Vašíček

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: snovačka proměnlivá
První nález: 1972, F. Miller, Miller ms. . Poslední nález: 2023 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
České jméno: snovačka vřesová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník velký
První nález: 1869, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník Blackwallův
První nález: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník tmavý
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a . Poslední nález: 2020 , Filip Trnka

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
České jméno: běžník hlínový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník pestrý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
České jméno: běžník vřesovištní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Oto Zimmermann, MUDr. Kryštof Rückl

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
České jméno: běžník květomilný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: běžník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
České jméno: běžník doubravní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Téměř ohrožený Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: punčoškář horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
České jméno: pokoutník ocasatý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
České jméno: křižák velký
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák Sturmův
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trojtečný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: křižák horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 2023 , Filip Matouš

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák dvouhrbý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Oto Zimmermann

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: křižák vřesový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , RNDr. Antonín Kůrka, MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trpasličí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: křižák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
České jméno: křižák lesklý
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák hajní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
České jméno: sklípkánek hnědý
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice ladní
První nález: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice zelenavá
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník krátkonohý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022

Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník mechový
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník větvový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník drobný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
České jméno: šestiočka důlkatá
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka měděná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Jiří Lahoda

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka velká
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka smuteční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka Sörensenova
První nález: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: mikarie třpytná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka kovová
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1978 . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka hajní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
České jméno: skálovka oranžová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dvoubarvá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dlouhonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka bažinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2022

Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka žlutavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka hřebínková
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka drobnooká
První nález: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016 . Poslední nález: 2024 , Pavel Krásenský

Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka makadlová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka luční
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2017 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka různotrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka trnozubá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka bahnomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dírkatá
První nález: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951 . Poslední nález: 2006 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka trojlaločná
První nález: 0, , . Poslední nález: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka pilovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka větší
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2021 , František Houška

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tlustonohá
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , RNDr. Ondřej Konvička

Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka trojtrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka číškovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rákosní
První nález: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka háková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka žlutonohá
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978 . Poslední nález: 2021 , Pavel Moravec

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka podivná
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2018 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rubínová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka mokřadní
První nález: 1936, F. Miller, Miller 1936b . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka plachetnatková
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2018 , Bohumil Mocek

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka srnčí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka jablková
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka zobákovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka lopatková
První nález: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938 . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dlouhonohá
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a . Poslední nález: 2022 , Šárka Otáhalová

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tečkovaná
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka smrčinová
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka ploskonosá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka Saaristova
První nález: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2017 , Filip Trnka

Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka půvabná
První nález: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975 . Poslední nález: 2021 , Petr Veselý, M. Linhart

Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka noční
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinovitá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřzubá
První nález: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013 . Poslední nález: 2005 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka krtčí
První nález: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948 . Poslední nález: 2023 , Eduard Ezer

Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka zakrojená
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka křížová
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Martin Šafra

Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka bystřinná
První nález: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a . Poslední nález: 2022 , Šárka Otáhalová

Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jeskynní
První nález: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008 . Poslední nález: 2021 , Jaroslav Blízek

Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kulczyńského
První nález: 1952, J. Nosek, Nosek 1954 . Poslední nález: 2006 , Roman Mlejnek

Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rohatá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka vidlicová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Antonín Roušar

Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Thorellova
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1996 , RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinková
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka hlaváč
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Eduard Ezer

Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kochova
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2022 , Ondřej Sabol

Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jednorohá
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: zápředka měděná
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: zápředka vlhkomilná
První nález: V nálezové databázi: 1976 , RNDr. Petr Bílek, CSc. . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák pasekový
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák tatarský
První nález: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951 . Poslední nález: 2024 , Pavel Dedek

Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák ladní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
České jméno: slíďák bahenní
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931 . Poslední nález: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák dutinkový
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák štětinatý
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929 . Poslední nález: 2022 , Ondřej Sabol

Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: ostník šestiskvrnný
První nález: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: paslíďák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
České jméno: listovník Bucharův
První nález: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004 . Poslední nález: 2022 , Filip Trnka

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
České jméno: listovník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
České jméno: listovník vrásčitý
První nález: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: listovník drnový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
České jméno: listovník mokřadní
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka teplomilná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka pospolná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka skalní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka borová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka bronzová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: skákavka zlatavá
První nález: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka velká
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2024 , Stanislav Rada

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka křížová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2023

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka podkorní
První nález: 1936, F. Miller, Kůrka 2001 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka stromová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka tlustonohá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka drápkatá
První nález: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka keřová
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Poslední nález: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka tmavá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka uťatá
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka mravencožravá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skotská
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967 . Poslední nález: 2021 , Pavel Vonička

Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka kmenová
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 2008 , Roman Mlejnek

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka běloskvrnná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skalní
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka malovaná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
České jméno: křižáček pobřežní
První nález: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník plochý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
České jméno: běžník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983 . Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník stepní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2023 , Filip Trnka

Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
České jméno: běžník prostý
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b . Poslední nález: 2020 , Pavel Vonička

Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
České jméno: běžník lichoběžníkovitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Antonín Roušar

Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
České jméno: běžník skvostný
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: běžník poutavý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
České jméno: teplomil Schinerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Nezvěstný Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný
České jméno: cedivečka velká
První nález: 1975, P. Kasal, Kasal 1981 . Poslední nález: 1975 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: mikarie bělostuhá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 1973 , Hana Potužáková

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: skálovka červená
První nález: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961 . Poslední nález: 1933 , RNDr. Jiří Baum

Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka rašelinná
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b . Poslední nález: 1962 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka stužkovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b . Poslední nález: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný
České jméno: pavučenka Millerova
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971 . Poslední nález: 1967 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Nezvěstný
České jméno: pavučenka různobrvá
První nález: 1951, F. Miller, Miller 1958c . Poslední nález: 1954 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Nezvěstný
České jméno: pavučenka vývrtková
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939 . Poslední nález: 1938 , RNDr. Augustin Hoffer

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Nezvěstný
České jméno: pavučenka plavá
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Falconerova
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1971 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Maro lehtineni Saaristo, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka Lehtinenova
První nález: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d . Poslední nález: 1983 , Jan Vaněk

Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka trávomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný
České jméno: pavučenka doubravní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka moravská
První nález: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b . Poslední nález: 1975 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Brittenova
První nález: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a . Poslední nález: 1977 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka smrčková
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930 . Poslední nález: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Nezvěstný
České jméno: pavučenka dlouhovlasá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 1970 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zora distincta Kulczyński, 1915 Nezvěstný
České jméno: zora pestrá
První nález: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008

Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Nezvěstný
České jméno: brabenčík Szilyho
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: skákavka úzkopásá
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1941

Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný
České jméno: snovačka východní
První nález: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996 . Poslední nález: 1910

Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný
České jméno: snovačka vykrojená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1941

Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný
České jméno: snovačka nádvorní
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1959 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný
České jméno: snovačka drápkatá
První nález: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 1964 , Jaroslav Martínek

Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Nezvěstný
České jméno: teplomil skalní
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b . Poslední nález: 1932 , prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc.