Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 51× 70× 125×

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák hajní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy125 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1412424
Individuální sběr621120
Fotografie12009
Neurčeno1532347
Prosev0223
Sklepávání101539
Žlutá miska0202
Zemní past2529
Nárazová past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (125 použitých nálezů)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy5305
Dubohabřiny0303
Výsadby jehličnanů0202
Vřesoviště nižších poloh1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky01204
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Lesostepní doubravy0101
Neurčeno15391360
Lesy1303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2204
Vlhké lesní lemy0501
Mezofilní louky1001
Lužní lesy nížin1315
Interiéry budov1001
Bučiny nižších poloh1001
Vlhké doubravy1001
Suché křoviny1002
Suché lesní lemy1001
Stinné skály nižších poloh2303
Reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Kamenolomy0101
Písčiny0502
Mokré louky1102
Suché louky0112
Kamenité suti nižších poloh1502
Močály1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Louky a pastviny0101
Suťové a roklinové lesy1102
Výsadby listnáčů71303
 SamciSamiceMláďataNálezy