Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 26× 13× 42×

Hahnia ononidum Simon, 1875

České jménopříčnatka hřebínková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy42 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Hahnia ononidum Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1102
Prosev119012
Individuální sběr1102
Zemní past173011
Neurčeno1122315
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Hahnia ononidum Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy5905
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby listnáčů1101
Skály a sutě v horách1001
Neurčeno2418320
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lesy3203
Kamenité suti nižších poloh3003
Přirozené lesy0103
Horské smrčiny1101
Acidofilní bory0202
Bučiny nižších poloh2101
 SamciSamiceMláďataNálezy