Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 10×

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)

České jménopavučenka růžkatá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy10 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1001
Individuální sběr4404
Zemní past1003
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vřesoviště nižších poloh1001
Suťové a roklinové lesy0301
Výsadby jehličnanů1001
Neurčeno0103
Mezofilní louky0001
Úhory0001
Louky3001
Lesní okraje1001
 SamciSamiceMláďataNálezy