Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 22× 21× 53×

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

České jménoskákavka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy53 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (53 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1001
Zemní past1214
Fotografie0102
Sklepávání4524
Individuální sběr119316
Neurčeno211122
Nárazová past1102
Prosev1001
Smyk0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2103
Lesostepní doubravy0011
Neurčeno48323
Dubohabřiny0011
Vnější stěny budov4203
Lužní lesy nížin1022
Interiéry budov0202
Suché křoviny0202
Písčiny0101
Zahrady0101
Suché doubravy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Výsadby listnáčů31205
Okraje silnic1001
Ovocné sady s luční vegetací2001
Lesní okraje1202
Ruderály1101
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy