Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Almost threatened 22× 15× 47×

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

Czech nameskákavka velká
Threat levelAlmost threatened
Records47 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2021 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (47 used records)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno211122
Nárazová past1001
Individuální sběr118315
Zemní past1203
Fotografie0101
Prosev1001
Smyk0301
Sklepávání4513
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno47221
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny0011
Vnější stěny budov4203
Lužní lesy nížin1022
Interiéry budov0202
Suché křoviny0202
Zahrady0101
Suché doubravy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Výsadby listnáčů31205
Okraje silnic1001
Ovocné sady s luční vegetací2001
Lesní okraje1202
Ruderály1101
Suché louky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords