Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 104× 28× 140×

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)

České jménokřižák keřový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy140 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie32217
Individuální sběr938033
Pozorování01001
Zemní past56911
Neurčeno1516338
Smyk1418123
Prosev617017
Sklepávání5409
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů0403
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3314
Vnější stěny budov1202
Okraje silnic0101
Rašeliniště31005
Vlhké lesní lemy21001
Břehy tekoucích vod21104
Lesní okraje3807
Lužní lesy nížin7408
Jasanoolšové lemy vodotečí1101
Neurčeno23351260
Rašelinné bory0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Suché křoviny0902
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Močály3507
Skalní stepi na vápenci0101
Mokré louky1303
Xerotermní travinobylinná společenstva1202
Louky0202
Skály a sutě v horách0101
Suché louky1102
Pastviny1202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Ovocné sady s luční vegetací1505
Výsadby jehličnanů0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady0101
Porosty borůvek0101
Ostatní pole1001
Suché doubravy1001
Úhory1001
Interiéry budov0101
Mokřadní olšiny0101
Ruderály0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Mokřadní vrbiny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy