Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 16× 29×

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867

České jménozápředník větvový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy29 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Greece
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-650

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7204
Žlutá miska1102
Zemní past113116
Sklepávání0202
Individuální sběr1304
Neurčeno13011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno49121
Lesostepní doubravy0101
Suché křoviny1102
Mokré louky0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Bučiny nižších poloh5101
Výsadby listnáčů102801
 SamciSamiceMláďataNálezy