Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 334× 91× 428×

Agroeca cuprea Menge, 1873

České jménozápředka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy428 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2021 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (428 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past61031036264
Individuální sběr6732221
Prosev412011
Neurčeno142720128
Eklektor0202
Smyk0101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (428 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1127727140
Xerotermní travinobylinná společenstva11638028
Skalní a suťové biotopy0101
Suché doubravy3116019
Výsadby listnáčů0001
Pastviny0101
Suťové a roklinové lesy8502
Kamenolomy5703
Suché louky19387456
Lesní okraje3811011
Suché křoviny7509
Písčiny1001
Stinné skály nižších poloh0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Porosty borůvek4406
Skalní stepi na vápenci10753665
Výsadby jehličnanů4508
Luční ostřicové mokřady0011
Lesy8906
Acidofilní bory1001
Kamenité suti nižších poloh1102
Lesostepní doubravy165102052
Přirozené lesy1404
Úhory13004
Louky a pastviny8105
 SamciSamiceMláďataNálezy