Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 55× 78× 145×

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák dvouhrbý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy145 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Oto Zimmermann
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

The article provides information about the first record of Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) in Czechia. An adult female was caught by sweeping on 23 April 2023 at the Váté písky national nature monument. This rare species can be easily distinguished from Gibbaranea bituberculata by the direction of the tubercles on opisthosoma sharply upwards and slightly backwards. The guanin spot in the front of opisthosoma is large. The biology of the species seems to be similar to Gibbaranea bituberculata. Adults of Gibbaranea ullrichi appear already in early spring. An adult female can be caught from April to June. Due to the low frequency of records and the life to warm sandy areas, we classify this species as critically endangered in Czechia.

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (145 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie33007
Individuální sběr1423732
Prosev0186
Smyk1114619
Zemní past48416
Neurčeno2225262
Nárazová past1302
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (145 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1001
Lesostepní doubravy3706
Bylinné porosty břehů11203
Travnaté stepi01512
Neurčeno34511292
Suché lesní lemy3203
Písčiny0011
Výsadby listnáčů1101
Mezofilní louky1001
Suché křoviny2103
Vřesoviště nižších poloh1102
Pastviny0101
Haldy a výsypky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Okraje silnic0202
Suťové a roklinové lesy0101
Jeskyně1001
Skalní stepi na vápenci1202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Lesní okraje0112
Suché louky0076
Stinné skály nižších poloh1001
Vlhké lesní lemy1201
Suché doubravy0011
Přirozené lesy1202
Porosty borůvek0011
Louky0011
Mokřadní olšiny0011
Výsadby jehličnanů1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Kamenolomy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy