Rok
2022
Autoři
Šimon Petrov
Druhy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LC
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) VU
Lathys humilis (Blackwall, 1855) VU
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) VU
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VU
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) VU
Agroeca cuprea Menge, 1873 LC
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VU
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LC
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ES
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) LC
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VU
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ES
Obsah

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality.

Citace
Petrov Š. (2022): Pozorování pavouků v PP Dolní Šárka: na lokalitě Šatovka (xerotermní kostřavový trávník) [Observation of Spiders in Dolní Šárka NM: Locality Šatovka (xerotherm Festuca grassland)]. Thesis, Gymnázium Přírodní škola, Prague, 24 pp. (in Czech)

Fotografie