Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 97× 14× 111×

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)

České jménoskálovka Sörensenova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy111 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (111 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16447494
Prosev1113
Neurčeno18013
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1211020
Reliktní bory na skalách3013
Suché doubravy3813417
Lesy4103
Ovocné sady s luční vegetací1101
Lužní lesy nížin0101
Výsadby jehličnanů2011014
Haldy a výsypky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Mokřadní olšiny5002
Mokré louky1202
Výsadby listnáčů5103
Porosty borůvek0001
Rašelinné bory1002
Rašeliniště0101
Acidofilní bory9406
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Paseky8103
Bučiny nižších poloh394014
Přirozené lesy10206
Luční ostřicové mokřady2002
Lesostepní doubravy2102
Suché louky0201
Polní biotopy1001
Lesní okraje2002
Močály1001
 SamciSamiceMláďataNálezy