Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 2x 32x 31x 65x

Micaria formicaria (Sundevall, 1831)

České jménomikarie mravencovitá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy65 nálezů, 29 kvadrátů
První nález 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Literatura

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4407
Individuální sběr4428
Žlutá miska1405
Smyk7042
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) VUSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny0201
pískovny2011
kamenolomy1001
úhory0101
travnaté stepi1113
Xerotermní travinobylinná společenstva7123
reliktní bory na skalách1122
paseky0301
Lesní okraje0001
suché křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019