Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený 5x 5x
Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný 3x 3x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 4x 10x 12x 26x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 16x 32x 49x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 5x 154x 33x 196x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 10x 5x 18x
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 2x 2x
Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 7x 18x 25x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x 261x 34x 301x
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 1x 8x 2x 11x
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 10x 11x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x 26x 15x 43x

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.© Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

© Ondřej Machač

Open interior sands represent a highly threatened habitat in Europe. In recent times, their associated organisms have often found secondary refuges outside their natural habitats, mainly in sand pits. We investigated the effects of different restoration approaches, i.e. spontaneous succession without additional disturbances, spontaneous succession with additional disturbances caused by recreational activities, and forestry reclamation, on the diversity and conservation values of spiders, beetles, flies, bees and wasps, orthopterans and vascular plants in a large sand pit in the Czech Republic, Central Europe. Out of 406 species recorded in total, 112 were classified as open sand specialists and 71 as threatened. The sites restored through spontaneous succession with additional disturbances hosted the largest proportion of open sand specialists and threatened species. The forestry reclamations, in contrast, hosted few such species. The sites with spontaneous succession without disturbances represent a transition between these two approaches. While restoration through spontaneous succession favours biodiversity in contrast to forestry reclamation, additional disturbances are necessary to maintain early successional habitats essential for threatened species and open sand specialists.  Therefore, recreational activities seem to be an economically efficient restoration tool that will also benefit biodiversity in sand pits.Background: Sperm competition imposes a strong selective pressure on males, leading to the evolution of various physiological, morphological and behavioral traits. Sperm competition can be prevented by blocking or impeding the access to female genitalia by means of a mating plug. We investigated the factors responsible for plug production and function in the promiscuous female-cannibalistic spider Micaria sociabilis (Gnaphosidae).

Results: We performed mating trials using females with and without a plug that consists of an amorphous mass. The mating trials demonstrated that the probability of male plugging increased non-linearly with the duration of copulation. Copulation duration and plug production seem to be controlled by the female. We found that females terminated matings later if males were fast at genital coupling. Whereas incomplete plugs had disappeared on the day following copulation, complete plugs persisted (40%). In matings with females with complete plugs, only a small proportion of males (7%) were able to remove the plug, indicating the high effectiveness of plugging. Moreover, males ceased attempts to copulate with plugged females with higher probability. 3D X-ray microscopy of the female and male genitalia showed that the plug material can extend far into the female genital tract and that the plug material is produced by a massive gland inside the palpal organ of the modified male pedipalps.

Conclusions: Our study demonstrates that the mating plug in Micaria sociabilis constitutes an effective male strategy to avoid sperm competition that seems to be under female control.

Keywords: Secretory plugs, Sperm competition, Cryptic female choice, Multiple mating, X-ray microscopyFotografie

Micaria albovittata


Micaria dives
Micaria formicariaMicaria fulgensMicaria pulicaria

Micaria silesiaca


Micaria sociabilis


Micaria subopaca

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (470 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 4 4 0 7
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 133 148 4 124
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 3 0 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 70 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 178 136 6 200
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 5 1 0 6
Micaria subopaca Westring, 1861 14 4 0 12
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 0 2 0 2
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 4 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 4 4 2 8
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 11 0 13
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 15 12 0 21
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 3 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 3 5 1 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 11 3 11
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 2 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 1 2 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 4 0 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (435 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 2 6 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 1 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 14 40 3 23
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 4 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 22 32 1 32
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 3 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 1 2 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 13 4 0 11
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 3 0 8
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 3 0 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 25 29 5 23
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 7 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 7
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 26 28 0 22
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 25 3 20
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 19 47 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 0 6
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 17 6 0 9
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 10 6 0 10
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 2 0 9
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 3 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 2 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 7 0 7
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 0 4
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 11 2 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 3
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 1 6
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 3 0 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 4 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 3 0 5
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 8 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 3
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 4
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 8 1 0 4
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 1 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 3 0 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 1 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 0 0 2
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020