Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria aenea Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
Micaria albovittata Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 10× 20× 34×
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 16× 45× 62×
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 154× 56× 219×
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 10× 22×
Micaria lenzi Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený 23× 23×
Micaria nivosa Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 18× 25×
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 261× 47× 314×
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 11×
Micaria sociabilis Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 10× 11×
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 26× 21× 49×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

Based on investigation of historical material, both recently separated species (Micaria micans and Micaria pulicaria) are confirmed in the Czech Republic (see Tab.). The former prefers open, rather lowland habitats, whereas the latter occurs at mountain ranges and/or peat bogs. A useful character for identification of the males turned out to be the position of the terminal curve of the sperm duct in relation to the embolus (see Fig.).

Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Erigone autumnalis Emerton, 1882, Micaria pulicaria (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) and Theridion hannoniae Denis, 1945 are new records for Czech Republic. Up to 20.12.2020, we included 881 spider species in the araneofauna of the Czech Republic.

 © Oto Zimmermann
In visual Batesian mimicry, the mimic acquires protection from predators by imitating visual signals of the model. It has not been known whether the occurrence of mimics among models is a result of selection by predators or an active choice by the mimics. Here, the occurrence of an ant-like spider, Micaria sociabilis Kulczyński, 1897, which occurs on tree trunks and visually imitates arboricolous Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) ants, was studied. The fauna of arboricolous ant species was surveyed together with six tree characteristics in order to find which variables determined the occurrence and abundance of Micaria sociabilis. It was found that Micaria sociabilis occurred exclusively on trees where L. microcephalum ants occurred. The effect of any tree variable was not significant. The abundance of Micaria sociabilis increased positively with the abundance of L. microcephalum. Then, experiments using an olfactometer and Y-maze with volatile and contact cues obtained from the two most abundant ant species, L. microcephalum and Lasius fuliginosus
(Latreille, 1798), were performed to find whether Micaria preferred any cue. Micaria sociabilis did not respond to volatile cues obtained from the gaster of the two ant species. In contrast, it avoided contact cues from L. fuliginosus and was attracted to contact cues from L. microcephalum ants and its gaster extract in hexane. The results thus show that Micaria sociabilis associates exclusively with L. microcephalum and is attracted to contact cues from this ant while avoiding cues from the competing ant. This study reveals that Batesian mimics may use kairomones to associate with visual models.


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen. © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

 © Ondřej Machač

Open interior sands represent a highly threatened habitat in Europe. In recent times, their associated organisms have often found secondary refuges outside their natural habitats, mainly in sand pits. We investigated the effects of different restoration approaches, i.e. spontaneous succession without additional disturbances, spontaneous succession with additional disturbances caused by recreational activities, and forestry reclamation, on the diversity and conservation values of spiders, beetles, flies, bees and wasps, orthopterans and vascular plants in a large sand pit in the Czech Republic, Central Europe. Out of 406 species recorded in total, 112 were classified as open sand specialists and 71 as threatened. The sites restored through spontaneous succession with additional disturbances hosted the largest proportion of open sand specialists and threatened species. The forestry reclamations, in contrast, hosted few such species. The sites with spontaneous succession without disturbances represent a transition between these two approaches. While restoration through spontaneous succession favours biodiversity in contrast to forestry reclamation, additional disturbances are necessary to maintain early successional habitats essential for threatened species and open sand specialists.  Therefore, recreational activities seem to be an economically efficient restoration tool that will also benefit biodiversity in sand pits.Background: Sperm competition imposes a strong selective pressure on males, leading to the evolution of various physiological, morphological and behavioral traits. Sperm competition can be prevented by blocking or impeding the access to female genitalia by means of a mating plug. We investigated the factors responsible for plug production and function in the promiscuous female-cannibalistic spider Micaria sociabilis (Gnaphosidae).

Results: We performed mating trials using females with and without a plug that consists of an amorphous mass. The mating trials demonstrated that the probability of male plugging increased non-linearly with the duration of copulation. Copulation duration and plug production seem to be controlled by the female. We found that females terminated matings later if males were fast at genital coupling. Whereas incomplete plugs had disappeared on the day following copulation, complete plugs persisted (40%). In matings with females with complete plugs, only a small proportion of males (7%) were able to remove the plug, indicating the high effectiveness of plugging. Moreover, males ceased attempts to copulate with plugged females with higher probability. 3D X-ray microscopy of the female and male genitalia showed that the plug material can extend far into the female genital tract and that the plug material is produced by a massive gland inside the palpal organ of the modified male pedipalps.

Conclusions: Our study demonstrates that the mating plug in Micaria sociabilis constitutes an effective male strategy to avoid sperm competition that seems to be under female control.

Keywords: Secretory plugs, Sperm competition, Cryptic female choice, Multiple mating, X-ray microscopy © Ondřej Machač
Female mate choice is regarded as a strong selective force that significantly affects male mating success. In extreme cases,mate rejection can result in sexual cannibalism. However, males may choose between their partners as well. The killing of potential female mates, i.e. reversed form of sexual cannibalism, may be related to male mate choice. We examined male mate choice in the spider Micaria sociabilis, focusing on the roles of female mating status (virgin/mated), size and age. Reversed cannibalism reached its highest frequency in the period of generation overlap, i.e. when young males from the summer generation met old(er) females from the spring generation. These results suggest discrimination against old(er) females. The frequency of cannibalism was not affected by female mating status or female size. However, larger males from the summer generation were more cannibalistic than smaller males from the spring generation. We conclude that reversed sexual cannibalism might be an adaptive mate choice mechanism and can be explained in the context of the aggressive spillover hypothesis.


Fotografie

Micaria albovittata
Micaria dives
Micaria formicaria
Micaria fulgens
Micaria micans
Micaria pulicaria
Micaria silesiaca
Micaria sociabilis
Micaria subopaca

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (780 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 8 8 0 8
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 12 10 0 17
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 153 160 6 140
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 3 0 0 2
Micaria micans (Blackwall, 1858) 14 22 0 17
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 70 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 208 171 6 212
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 5 1 0 6
Micaria subopaca Westring, 1861 15 4 0 13
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 4 0 2
Micaria dives (Lucas, 1846) 10 15 1 19
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 19 8 0 27
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 15 30 1 52
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 5 24 4 17
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 2 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 33 19 27 17
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 19 14 5 59
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 4 4 1 5
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 8 8 0 18
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 0 2 0 2
Micaria dives (Lucas, 1846) 2 4 0 6
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 6 4 2 10
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 14 1 18
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Micaria micans (Blackwall, 1858) 2 1 0 3
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 14 12 0 20
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 3 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 5 11 1 12
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 11 3 11
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 3 0 4
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 2 2 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 4 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 5 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (780 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 17 17 1 23
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 30 15 0 41
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 53 39 3 73
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 4 14 4 14
Micaria micans (Blackwall, 1858) 8 20 0 13
Micaria nivosa L. Koch, 1866 33 20 97 23
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 69 61 5 91
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 4 3 1 5
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 2 3 0 6
Micaria subopaca Westring, 1861 7 9 1 20
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 2 6 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 2 1 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 16 42 3 25
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 4 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 42 36 5 33
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 3 0 2
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 10 1 2 6
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 13 6 0 13
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 3 0 8
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 3 0 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 22 32 1 32
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 7 1 13
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 7
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 25 3 20
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 26 28 0 22
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 8 0 15
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 19 48 0 13
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 0 6
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 3
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 6 0 9
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 3 0 7
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 10 6 0 10
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 6 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 4
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 2 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 7 0 7
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 1 0 6
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 11 2 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 4 4 0 5
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 1 6
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 3 1 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 8 0 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 3 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 2 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 1 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 1 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 0 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy