Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený 5x 5x
Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný 3x 3x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 4x 10x 12x 26x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 16x 31x 48x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 5x 153x 32x 194x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 10x 5x 18x
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 2x 2x
Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 7x 18x 25x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x 260x 33x 299x
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 1x 8x 2x 11x
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 10x 11x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x 26x 14x 42x

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.© Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

© Ondřej Machač

Open interior sands represent a highly threatened habitat in Europe. In recent times, their associated organisms have often found secondary refuges outside their natural habitats, mainly in sand pits. We investigated the effects of different restoration approaches, i.e. spontaneous succession without additional disturbances, spontaneous succession with additional disturbances caused by recreational activities, and forestry reclamation, on the diversity and conservation values of spiders, beetles, flies, bees and wasps, orthopterans and vascular plants in a large sand pit in the Czech Republic, Central Europe. Out of 406 species recorded in total, 112 were classified as open sand specialists and 71 as threatened. The sites restored through spontaneous succession with additional disturbances hosted the largest proportion of open sand specialists and threatened species. The forestry reclamations, in contrast, hosted few such species. The sites with spontaneous succession without disturbances represent a transition between these two approaches. While restoration through spontaneous succession favours biodiversity in contrast to forestry reclamation, additional disturbances are necessary to maintain early successional habitats essential for threatened species and open sand specialists.  Therefore, recreational activities seem to be an economically efficient restoration tool that will also benefit biodiversity in sand pits.Background: Sperm competition imposes a strong selective pressure on males, leading to the evolution of various physiological, morphological and behavioral traits. Sperm competition can be prevented by blocking or impeding the access to female genitalia by means of a mating plug. We investigated the factors responsible for plug production and function in the promiscuous female-cannibalistic spider Micaria sociabilis (Gnaphosidae).

Results: We performed mating trials using females with and without a plug that consists of an amorphous mass. The mating trials demonstrated that the probability of male plugging increased non-linearly with the duration of copulation. Copulation duration and plug production seem to be controlled by the female. We found that females terminated matings later if males were fast at genital coupling. Whereas incomplete plugs had disappeared on the day following copulation, complete plugs persisted (40%). In matings with females with complete plugs, only a small proportion of males (7%) were able to remove the plug, indicating the high effectiveness of plugging. Moreover, males ceased attempts to copulate with plugged females with higher probability. 3D X-ray microscopy of the female and male genitalia showed that the plug material can extend far into the female genital tract and that the plug material is produced by a massive gland inside the palpal organ of the modified male pedipalps.

Conclusions: Our study demonstrates that the mating plug in Micaria sociabilis constitutes an effective male strategy to avoid sperm competition that seems to be under female control.

Keywords: Secretory plugs, Sperm competition, Cryptic female choice, Multiple mating, X-ray microscopyFotografie

Micaria albovittata


Micaria dives
Micaria formicariaMicaria fulgensMicaria pulicaria

Micaria silesiaca


Micaria sociabilis


Micaria subopaca

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (472 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 3 0 4
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 4 4 0 7
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 143 156 6 133
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 3 0 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 70 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 194 141 6 209
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 5 0 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 13 4 0 10
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 4 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 4 4 2 8
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 8 0 10
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 13 0 17
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 3 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 4 5 1 9
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 9 3 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 4 0 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (434 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 2 6 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 1 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 14 40 3 23
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 4 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 42 34 5 32
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 22 32 1 32
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 3 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 1 2 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 13 4 0 11
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 3 0 8
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 3 0 0 3
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 26 28 0 22
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 7 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 7
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 25 3 20
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 6 0 14
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 19 47 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 3 0 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 3 0 6
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 10 6 0 10
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 6 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 4
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 2 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 7 0 7
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 1 0 6
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 11 2 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 3 0 7
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 8 0 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 3 0 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 3 0 3
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 0 1 5
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 1 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 1 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020