Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 138× 177× 323×

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

České jménoskálovka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy323 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (323 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past48628419207
Individuální sběr158221
Vysavač0101
Fotografie0101
Neurčeno2540890
Smyk1001
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (323 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)417010
Suché louky7052028
Neurčeno2091378165
Ruderály0011
Okraje silnic351714
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky1303
Suché lesní lemy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh1101
Suché křoviny4203
Výsadby listnáčů4101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2101
Lesy2101
Dubohabřiny0002
Ostatní pole2102
Paseky1201
Suché doubravy211108
Travnaté stepi2002
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin22111518
Kamenolomy7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
Stinné skály nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod1001
Reliktní bory na skalách3102
Skalní stepi na vápenci2213430
Horské bučiny1001
Kamenité suti nižších poloh2203
Slaniska462105
Močály1001
Louky0101
Lesostepní doubravy572408
Lesní okraje1001
Jeskyně1101
 SamciSamiceMláďataNálezy