Kvadráty: 6674 6764
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sibianor tantulus (Simon, 1868)

Sibianor tantulus (Simon, 1868)

České jménoskákavka skrovná
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
Poslední nález 2015 , Stanislav Rada
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška400-550

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Předložená práce pojednává o preferencích při hnízdění či výskytu členovců v štěrbinových ekosystémech v PP Na Plachtě a možnostech jejich praktické ochrany. PP Na Plachtě je lokalita vyznačující se pestrou skladbou biotopů, tudíž se zde vyskytuje mnoho vzácných druhů. Nikdy zde však nebylo zjišťováno, jaké druhy se vyskytují v přirozených štěrbinách, jakou jsou třeba rákosy či ostružiny. Proto byly na lokalitu rozmístěné výzkumné substráty, díky kterým se dá hmyz využívající štěrbiny pozorovat. Zároveň bylo zjišťováno, jestli jsou druhy vázané i na biotop či přístupnost substrátu. Cílem práce bylo zjistit, jak takto vázaným živočichům pomoci v jejich výskytu a podpořit tak druhovou skladbu v PP Na Plachtě. Výsledky byly zpracovány a z nich vyhodnoceny nejvhodnější managementy pro zachování a podpoření výskytu živočichů využívající štěrbiny. Těmito managementy jsou například pravidelná fragmentace suchých stonků či postavení hmyzích hotelů. © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Sibianor tantulus (Simon, 1868) SamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač6001
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Sibianor tantulus (Simon, 1868) SamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky6001
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy