Kvadráty: 6764
  Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sibianor tantulus (Simon, 1868)

Sibianor tantulus (Simon, 1868)

České jménoskákavka skrovná
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Nadm. výška400-400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Předložená práce pojednává o preferencích při hnízdění či výskytu členovců v štěrbinových ekosystémech v PP Na Plachtě a možnostech jejich praktické ochrany. PP Na Plachtě je lokalita vyznačující se pestrou skladbou biotopů, tudíž se zde vyskytuje mnoho vzácných druhů. Nikdy zde však nebylo zjišťováno, jaké druhy se vyskytují v přirozených štěrbinách, jakou jsou třeba rákosy či ostružiny. Proto byly na lokalitu rozmístěné výzkumné substráty, díky kterým se dá hmyz využívající štěrbiny pozorovat. Zároveň bylo zjišťováno, jestli jsou druhy vázané i na biotop či přístupnost substrátu. Cílem práce bylo zjistit, jak takto vázaným živočichům pomoci v jejich výskytu a podpořit tak druhovou skladbu v PP Na Plachtě. Výsledky byly zpracovány a z nich vyhodnoceny nejvhodnější managementy pro zachování a podpoření výskytu živočichů využívající štěrbiny. Těmito managementy jsou například pravidelná fragmentace suchých stonků či postavení hmyzích hotelů. © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Sibianor tantulus (Simon, 1868) SamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Sibianor tantulus (Simon, 1868) SamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy