Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 37× 23× 62×

Neottiura suaveolens (Simon, 1880)

České jménosnovačka líbezná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy62 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníEuropean - ME (U) [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1001
Neurčeno2332126
Smyk3013
Individuální sběr17261127
Fotografie1001
Zemní past2013
Žlutá miska1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (62 použitých nálezů)
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky218916
Neurčeno119021
Písčiny1001
Vřesoviště nižších poloh3402
Xerotermní travinobylinná společenstva712310
Pastviny111002
Louky a pastviny2201
Louky1011
Úhory2001
Skalní stepi na vápenci5014
Ostatní pole1001
Mezofilní louky1001
Porosty borůvek1301
 SamciSamiceMláďataNálezy