Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Endangered 3x 70x 14x 87x

Neottiura suaveolens (Simon, 1880)

Czech namesnovačka líbezná
Threat levelEndangered
Records87 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2015 , Lubomír Žaloudek
Distribution areaEuropean - ME (U) [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Bibliography

© Ota Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (31 used records)
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1001
Zemní past2013
Individuální sběr13201123
Žlutá miska1001
Prosev2001
Smyk0011
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
suché louky0101
pastviny111002
Louky1011
Xerotermní travinobylinná společenstva61138
Louky a pastviny2201
úhory2001
skalní stepi na vápenci5014
travnaté stepi115913
obilná pole1001
mezofilní louky1001
horská vřesoviště1301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020