Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 261× 46× 313×

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

České jménomikarie travní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy313 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

Based on investigation of historical material, both recently separated species (Micaria micans and Micaria pulicaria) are confirmed in the Czech Republic (see Tab.). The former prefers open, rather lowland habitats, whereas the latter occurs at mountain ranges and/or peat bogs. A useful character for identification of the males turned out to be the position of the terminal curve of the sperm duct in relation to the embolus (see Fig.).

Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Erigone autumnalis Emerton, 1882, Micaria pulicaria (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) and Theridion hannoniae Denis, 1945 are new records for Czech Republic. Up to 20.12.2020, we included 881 spider species in the araneofauna of the Czech Republic.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (313 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2081716212
Vysavač2502
Neurčeno1914559
Individuální sběr1412020
Smyk0404
Prosev4004
Eklektor311311
Sklepávání5401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (313 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6961591
Rašeliniště88015
Kamenolomy3104
Louky2102
Lesy2232132
Rašelinné bory1001
Dubohabřiny3305
Paseky106010
Porosty borůvek5203
Mokré louky52010
Výsadby jehličnanů4236533
Lužní lesy nížin2002
Haldy a výsypky1003
Skály a sutě v horách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8308
Ostatní pole0202
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci1202
Suché louky3408
Ovocné sady s luční vegetací7016
Stinné skály nižších poloh0202
Kamenité suti nižších poloh3204
Lesní okraje0107
Širokolisté horské nivy2628022
Slaniska0201
Pastviny1303
Močály1312
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0313
Luční ostřicové mokřady0404
Ruderály4307
Acidofilní bory1001
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy7006
Bylinné porosty břehů1001
Přirozené lesy1001
Mezofilní louky6002
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby listnáčů5401
Úhory2002
Suché doubravy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
 SamciSamiceMláďataNálezy