Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Not endangered 3x 3x 261x 34x 301x

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

Czech namemikarie travní
Threat levelNot endangered
Records301 nálezů, 112 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1200

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (242 used records)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1512021
Zemní past1781386201
Smyk0404
Prosev4004
Eklektor311311
Sklepávání5401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (224 used records)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
slaniska1001
Rašeliniště a slatiniště74010
ostatní pole1201
kamenolomy1102
Louky2102
Lesy2232132
Vrchoviště1304
Kamenolom2002
Rašelinné březiny a bory1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3305
Lesní paseky106010
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5203
Vlhké louky52010
Smrkové monokultury17609
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Haldy a výsypky1003
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8308
Pole0202
Borové monokultury0101
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Xerotermy na jiných podkladech3408
Ovocné sady7016
Kulturní lesy2529523
Pískovcová skalní města0202
Kamenité sutě3204
Lesní okraje0107
Širokolisté vysokostébelné nivy2628022
Slaniska0201
Polní meze1303
Močály1312
Rákosiny, orobincové porosty0313
Slatiniště0404
Urbánní biotopy3104
Acidofilní bory1001
Ruderály1203
Acidofilní bukové bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7006
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Přechodová rašeliniště0101
Přirozené lesy1001
Mezofilní louky6002
Porosty vysokých ostřic1001
Kultury listnáčů5401
Luční úhory2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Lužní lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords