Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 88× 13× 107×

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)

České jménopavučenka zakrojená
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy107 nálezů, 46 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (107 použitých nálezů)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev91906
Individuální sběr710013
Zemní past4342040
Neurčeno1340044
Smyk3103
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy3002
Suché doubravy4105
Acidofilní bory0101
Neurčeno2139044
Výsadby listnáčů41301
Suché louky815011
Louky a pastviny0101
Mokré louky0201
Kamenité suti nižších poloh1304
Lesní okraje1204
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Kamenolomy1001
Bučiny nižších poloh3205
Výsadby jehličnanů1219011
Porosty borůvek1001
Lesy0101
Močály1001
Stinné skály nižších poloh71008
Luční ostřicové mokřady0101
Reliktní bory na skalách6201
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Rašeliniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy