Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 61× 50× 115×

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

České jménokřižák trpasličí
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy115 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Ivana Hradská
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk22414133
Fotografie1706
Neurčeno148038
Sklepávání1012
Zemní past1112014
Individuální sběr215115
Prosev4467
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky81017
Kamenolomy0101
Louky2302
Neurčeno1926051
Rašeliniště57198
Mezofilní louky1012
Luční ostřicové mokřady0101
Travnaté stepi0202
Úhory2706
Polní biotopy1001
Pastviny0202
Skalní stepi na vápenci0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Lesostepní doubravy1001
Močály02198
Písčiny1001
Suché louky0062
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod51031
Xerotermní travinobylinná společenstva2806
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lesy0101
Porosty borůvek3102
Lužní lesy nížin2001
Mokřadní olšiny0101
Výsadby listnáčů0101
Bylinné porosty břehů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy