Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 50× 16× 67×

Walckenaeria capito (Westring, 1861)

České jménopavučenka hlaváč
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy67 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Petr Veselý, Květoslav Resl
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (67 použitých nálezů)
Walckenaeria capito (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3521047
Individuální sběr29010
Smyk1001
Neurčeno1309
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Walckenaeria capito (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky108012
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Neurčeno56014
Skály a sutě v horách0101
Suché doubravy4002
Kamenité suti nižších poloh611017
Haldy a výsypky0002
Porosty borůvek2103
Mokré louky0101
alpínské trávníky0101
Výsadby listnáčů1001
Lesní okraje1001
Skalní stepi na vápenci7309
Ostatní pole2102
 SamciSamiceMláďataNálezy