Kvadráty: 6575 7250 6970 5546 7161 6469 7065 5644 5656 5259 5157 7454 5260 7165 5966 5156 5158 5258 5359 5360 5855 5456 5755 6050 6476 5756 5451 6260 6162 6847 7148 6947 7067 6757 5154 5254 5548 6267 6369 6771 5255 5865 5257 5745 5363 7162 5860 6266 6474 7069 6268 7160 6971 6368 5547 5961 6472 5668 6974 6261 6361 5761 7068 5446 6764 6062 6674 5445 7266 6669 5457 6758 6952 7053 6769 7155 6955 6751 6953 5869 7351 7149 6458 5353 6957 5942 5868 5545 5664 5857 6951 6874 6973 6048 6756 6450 7073 6858 6054 6666 6049 7171 5850 5462 7071 5653 6051 5649 6064 5645 6143 5351 6159 7063 7052 5748 7166 6968 5969 6868 6340 7151 7051 7152 5949 7367 5249 5553 5253 6240 5953 5852 5248 5452 5453 5151 5544 5250 5640 5347 7354 5354 5152 5350 5352 5449 5450 5954 6864 6551 5641 5741 7057 5960 7251 5861 6854 6341 6053 6241 5769 6152 5252 5762 6557 6558 6657 6555 5962 6964 6456 5150 5952 6065 5964 6663 6066 5552 6672 6572 6773 6570 6358 5754 5562 6148 5651 5849 5946 6451 6452 6353 6454 6354 6255 6675 5971 6362 6348 6273 5841 5742 5555 6658 5463 5362 6275 6357 5744 6153 6272 6956 6274 6846 6175 6660 5455 5349 5854 6355 6845 6946 6252 5958 5951 7172 6863 7154 7047 5153 6478 6374 6070 5655 6759 6860 5669 6949 7055 6659 6766 5768 5667 6160 6052 5567 6948 6576 5948 6749 7249 6568 5950 5648 5848 5770 6850 6047 5947 6068 6343 6848 5448 6246 5643 7048 5963 5543 5747 6372 5864 5447 5752 6954 6177 5863 6259 5955 6373 5361 5251 5759 6477 6164 6566 6548 5558 6544 6645 5763 5559 5758 6356 7054 5454 5840 5753 6668 6564 6753 6862 6765 6855 6149
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 58× 12× 79×
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 76× 38× 114×
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 281× 46× 331×
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 572× 66× 643×
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 50× 17× 68×
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 117× 12× 131×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 357× 31× 396×
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 170× 11× 185×
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 167× 87× 257×
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 206× 79× 287×
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 89× 15× 107×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 108× 14× 123×
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 23× 24×
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 29× 31×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 212× 45× 259×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 181× 36× 221×
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 79× 88×
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 41× 51×
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 52× 38× 91×

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

 © Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh). © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Walckenaeria acuminata
Walckenaeria alticeps
Walckenaeria antica
Walckenaeria atrotibialis
Walckenaeria cucullata
Walckenaeria cuspidata
Walckenaeria dysderoides
Walckenaeria furcillata
Walckenaeria kochi
Walckenaeria mitrata
Walckenaeria nodosa
Walckenaeria nudipalpis
Walckenaeria unicornis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3486 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 20 29 3 48
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 100 69 0 42
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 182 182 48 226
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 502 287 0 461
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 35 21 0 47
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 61 102 2 99
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 376 163 0 265
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 59 51 0 63
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 253 86 1 156
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 156 149 34 186
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 106 63 2 59
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 70 30 0 78
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 6 4 0 10
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 13 17 0 17
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 225 147 2 156
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 152 91 3 159
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 58 66 0 66
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 14 13 35 23
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 216 56 7 70
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 7 0 21
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 14 25 0 51
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 15 14 0 37
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 109 64 9 112
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 3 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 17 16 0 49
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 111 77 0 48
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 76 32 0 79
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 38 0 69
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 39 22 0 20
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 7 0 22
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 6
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 4 1 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 89 36 0 62
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 14 12 0 31
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 10
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 8 0 10
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 8
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 3 6 0 8
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 4 11 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 36 43 0 41
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 22 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 9 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 9 17 0 21
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 38 0 24
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 2 0 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 9 6 0 12
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 8 0 8
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 2 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 9 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 7 0 12
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 9 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 4 0 6
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 10 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 7 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 8 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 14 26 0 25
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 35 64 5 37
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 7 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 6 0 5
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 14 0 13
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 5 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 21 0 18
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 10 0 10
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 6 2 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 9 0 8
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 11 0 12
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 14 0 8
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 12 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 4
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 13 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 6 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 7 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 3 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 2 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 12 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 15 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 7 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 15 0 26
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 4 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 4 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 2 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 2 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Podzemní trubkové pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3485 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 6 6 0 26
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 20 40 0 60
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 38 63 1 78
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 171 90 5 163
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 5 6 0 14
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 19 13 2 23
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 58 50 0 80
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 145 114 0 69
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 125 43 0 120
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 39 62 0 111
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 52 33 1 27
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 13 9 0 27
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 5
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 5 3 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 142 110 1 120
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 67 49 2 81
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 1 0 12
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 3 4 0 10
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 176 21 0 43
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 34 33 0 47
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 64 39 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 7 0 8
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 71 36 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 3 0 13
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 14 32 0 38
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 3 0 13
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 11 0 17
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 18 18 0 22
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 47 43 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 21 0 18
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 87 40 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 31 5 0 16
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 39 26 0 23
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 21 2 0 18
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 1 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 2 0 4
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 26 17 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 28 53 0 40
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 23 18 0 22
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 10
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 32 59 0 38
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 1 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 43 0 26
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 8 8 0 11
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 86 57 0 44
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 12 0 12
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 4 2 0 6
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 3 0 8
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 2 1 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 4 2 0 5
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 10 17 0 17
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 7 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 5 0 5
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 14 10 0 17
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 0 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 7 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 7 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 39 12 0 23
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 9 4 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 28 27 0 17
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 7 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 42 21 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 4 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 20 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 39 25 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 36 30 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 13 10 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 7 3 0 4
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 29 31 0 17
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 22 5 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 8 0 13
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 15 5 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 23 0 29
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 3 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 13 3 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 5 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 11 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 23 10 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 26 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 25 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 2 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 3 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 17 25 0 13
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 35 0 27
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 7 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 3 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 11 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 13 16 0 18
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 5 0 9
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 7 0 4
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 8 11 0 13
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 3 0 14
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 6 11 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 2 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 5 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 3 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 16 3 0 11
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 12 2 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 11 3 0 11
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 3 0 5
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 47 9 0 15
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 6 0 6
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 23 7 0 17
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 2 6
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 47 10
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 4 4
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 1 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 34 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 1 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 1 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 35 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 7 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 14 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 30 4 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 10 12 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 10 14 0 10
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 4 1 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 8 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 6 14 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 2 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 11 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 11 9 0 13
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 9 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 2 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 7 3 0 9
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 3 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 9 10 0 13
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 4 0 11
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 1 0 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 4 0 8
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 1 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 7 3 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 2 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 6 0 9
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 6
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 9
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 8 0 13
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 4 0 7
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 13 7 0 17
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 7 0 5
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 9 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 2 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 46 16 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 4 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 10 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 1 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 6 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 3 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 5 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 2 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 5 0 10
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 4 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 4 0 7
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 5 0 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 4 1 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 8 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 6 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 6 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 12 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 4 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 10 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 8 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 0 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 14 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 3 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 4 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 5 0 5
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 0 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 6 0 4
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 4 0 6
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 9 2 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 7 7 0 8
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 4 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 4 0 6
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 3 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 21 0 0 6
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 1 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 7 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 2 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 3 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky