Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 58× 10× 77×
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 76× 28× 104×
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 281× 28× 313×
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 572× 58× 635×
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 50× 15× 66×
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 117× 127×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 357× 25× 390×
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 170× 183×
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 167× 59× 229×
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 206× 66× 274×
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 89× 15× 107×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 108× 11× 120×
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 23× 24×
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 29× 30×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 212× 37× 251×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 181× 24× 209×
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 79× 86×
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 41× 48×
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 52× 34× 87×

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

 © Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh). © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Walckenaeria acuminata
Walckenaeria alticeps
Walckenaeria antica
Walckenaeria atrotibialis
Walckenaeria cucullata
Walckenaeria cuspidata
Walckenaeria dysderoides
Walckenaeria furcillata
Walckenaeria kochi
Walckenaeria mitrata
Walckenaeria nodosa
Walckenaeria nudipalpis
Walckenaeria unicornis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3360 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 18 29 3 46
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 97 57 0 35
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 173 160 48 208
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 480 282 0 453
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 34 21 0 46
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 58 101 2 95
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 370 161 0 261
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 55 51 0 61
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 214 83 1 129
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 144 143 34 174
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 106 63 2 59
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 66 28 0 75
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 6 4 0 10
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 12 17 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 222 141 2 148
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 148 81 3 147
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 57 66 0 65
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 13 13 35 22
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 209 56 7 67
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 7 0 21
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 14 25 0 51
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 15 14 0 37
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 109 64 9 112
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 3 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 17 16 0 49
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 111 77 0 48
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 76 32 0 79
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 38 0 69
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 39 22 0 20
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 7 0 22
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 6
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 4 1 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 89 36 0 62
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 14 12 0 31
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 10
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 8 0 10
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 8
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 3 6 0 8
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 4 11 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 36 43 0 41
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 22 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 9 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 9 17 0 21
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 38 0 24
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 2 0 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 9 6 0 12
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 8 0 8
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 2 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 9 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 7 0 12
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 9 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 3 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 10 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 7 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 8 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 24 0 23
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 35 64 5 37
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 7 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 6 0 5
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 14 0 13
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 5 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 21 0 18
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 10 0 10
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 5 2 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 7 0 6
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 11 0 12
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 14 0 8
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 12 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 4
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 13 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 6 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 7 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 3 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 2 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 12 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 15 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 7 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 15 0 26
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 4 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 4 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 2 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 2 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3360 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 5 6 0 25
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 18 30 0 54
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 32 42 1 61
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 157 87 5 159
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 5 6 0 14
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 18 12 2 21
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 52 48 0 76
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 145 114 0 69
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 86 40 0 93
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 33 56 0 101
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 52 33 1 27
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 12 9 0 26
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 5
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 5 3 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 141 104 1 114
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 66 41 2 72
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 10
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 4 0 9
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 168 20 0 39
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 34 33 0 47
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 64 39 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 7 0 8
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 71 36 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 3 0 13
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 14 32 0 38
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 3 0 13
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 11 0 17
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 18 18 0 22
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 47 43 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 21 0 18
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 87 40 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 31 5 0 16
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 39 26 0 23
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 21 2 0 18
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 1 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 2 0 4
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 26 17 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 28 53 0 40
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 20 18 0 21
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 10
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 32 59 0 38
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 1 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 43 0 26
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 8 8 0 11
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 86 57 0 44
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 12 0 12
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 4 2 0 6
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 3 0 8
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 7 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 42 21 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 4 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 20 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 39 25 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 36 30 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 13 10 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 7 3 0 4
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 29 31 0 17
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 2 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 16 0 16
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 5 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 3 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 14 10 0 17
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 5 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 7 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 38 12 0 22
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 3 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 28 27 0 17
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 22 5 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 8 0 13
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 15 5 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 23 0 29
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 13 3 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 5 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 11 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 23 10 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 26 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 25 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 2 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 3 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 17 25 0 13
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 35 0 27
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 7 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 3 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 11 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 13 16 0 18
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 5 0 9
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 7 0 4
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 8 11 0 13
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 3 0 14
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 6 11 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 2 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 5 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 3 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 16 3 0 11
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 12 2 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 11 3 0 11
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 3 0 5
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 47 9 0 15
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 6 0 6
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 23 7 0 17
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 14 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 30 4 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 10 12 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 10 14 0 10
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 4 1 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 8 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 6 14 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 2 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 2 6
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 47 10
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 4 4
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 1 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 34 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 1 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 1 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 35 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 7 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 11 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 9 8 0 11
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 9 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 2 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 7 3 0 9
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 3 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 9 10 0 13
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 4 0 11
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 1 0 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 6 0 9
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 6
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 9
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 4 0 8
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 4 1 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 7 3 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 2 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 0 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 8 0 13
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 4 0 7
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 13 7 0 17
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 7 0 5
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 9 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 2 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 46 16 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 4 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 10 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 1 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 6 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 2 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 3 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 5 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 5 0 10
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 4 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 4 1 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 8 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 6 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 5 0 7
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 6 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 12 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 4 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 4 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 5 0 5
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 0 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 14 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 3 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 10 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 8 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 0 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 6 0 4
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 7 7 0 8
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 4 0 6
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 9 2 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 4 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 4 0 6
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 21 0 0 6
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 3 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 1 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 2 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 7 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky