Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 7x 58x 7x 74x
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 76x 27x 103x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 281x 25x 310x
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 572x 49x 626x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 50x 10x 61x
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 117x 5x 124x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 357x 19x 384x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 3x 170x 7x 181x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 167x 51x 221x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 206x 63x 271x
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 89x 13x 105x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 108x 10x 119x
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 23x 23x
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 1x 29x 30x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 212x 36x 250x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 4x 181x 19x 204x
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 79x 5x 84x
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 1x 41x 4x 46x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 52x 32x 85x

Literatura

© Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh).© Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.© Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Walckenaeria acuminata


Walckenaeria alticeps
Walckenaeria antica


Walckenaeria atrotibialis
Walckenaeria cucullata


Walckenaeria cuspidataWalckenaeria dysderoides


Walckenaeria furcillata

Walckenaeria kochiWalckenaeria mitrata

Walckenaeria nodosaWalckenaeria nudipalpis
Walckenaeria unicornis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2639 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 18 28 3 44
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 97 57 0 35
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 168 155 48 207
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 462 276 0 448
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 27 19 0 42
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 56 93 2 92
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 349 138 0 258
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 55 51 0 61
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 183 48 1 124
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 144 143 34 174
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 106 63 2 59
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 66 28 0 75
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 6 3 0 9
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 12 17 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 222 141 2 148
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 143 78 3 145
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 37 46 0 64
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 13 13 35 22
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 204 54 7 66
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 3 5 0 7
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 4 11 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 36 41 0 39
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 22 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 8 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 9 17 0 21
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 38 0 24
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 9 4 0 10
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 7 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 9 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 7 0 12
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 8 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 3 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 10 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 8 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 21 0 20
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 35 62 5 35
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 5 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 13 0 12
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 5 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 20 0 17
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 9 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 5 1 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 6 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 12 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 15 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 7 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 15 0 26
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 4 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 4 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 2 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 2 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 11 0 11
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 14 0 8
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 12 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 4
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 13 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 6 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 7 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 3 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 2 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2320 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 34 33 0 47
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 64 39 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 7 0 8
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 71 36 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 14 32 0 38
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 3 0 13
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 11 0 17
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 20 11 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 12 37 0 26
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 9 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 1 0 9
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 24 39 0 28
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 33 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 6 7 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 12 15 0 19
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 7 0 8
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 3 0 7
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 3 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 25 30 0 40
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 41 25 0 43
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 21 3 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 5 8 0 12
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 27 16 0 28
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 20 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 5 0 13
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 0 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 13 10 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 1 0 3
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 9 10 0 15
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 22 5 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 8 0 13
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 14 5 13
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 21 0 27
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 13 3 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 5 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 11 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 23 10 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 26 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 25 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 2 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 3 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 16 25 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 35 0 27
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 7 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 11 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 6 5 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 16 15 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 9 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 5 16 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 5 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 1 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 74 42 0 25
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 5 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 12 14 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 6 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 19 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 31 7 0 13
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 10 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 30 17 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 6 0 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 3 0 14
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 6 11 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 2 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 5 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 3 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 16 3 0 11
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 12 2 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 11 3 0 11
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 3 0 5
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 3 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 7 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 5 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 7 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 29 10 0 15
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 2 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 14 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 30 4 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 10 12 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 10 14 0 10
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 2 6
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 47 10
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 4 4
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 1 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 34 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 1 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 1 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 35 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 7 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 4 1 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 8 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 6 14 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 2 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 6 13 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 7 1 0 5
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 8 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 2 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 7 3 0 9
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 3 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 9 10 0 13
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 9 7 0 11
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 5 8 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 2 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 5 10 0 10
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 11 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 5 6 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 9 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 6 0 9
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 6
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 9
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 7 0 10
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 10 6 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 22 6 0 15
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 8 0 13
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 4 0 7
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 13 7 0 17
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 7 0 5
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 9 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 2 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 2 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 5 0 10
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 4 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 8 8 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 5 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 1 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 46 16 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 4 0 7
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 10 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 1 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 6 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 5 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 6 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 1 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 4 1 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 8 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 6 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 7 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 0 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 4
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 5 0 7
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 6 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 12 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 4 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 2 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 4 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 5 0 5
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 4 0 8
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 7 1 0 5
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 9 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 14 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 7 4 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 4 0 6
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 7 7 0 8
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 0 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 6 0 4
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 2
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 4 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 3 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 3 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 3 0 5
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 20 0 0 5
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 2
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 1 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 9 2 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 7 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladuSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Rašelinné a podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020