Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 7x 58x 8x 75x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 76x 27x 103x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 281x 26x 311x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 572x 52x 629x
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 50x 12x 63x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 117x 5x 124x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 357x 21x 386x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 3x 170x 8x 182x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 167x 52x 222x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 206x 64x 272x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 89x 14x 106x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 108x 10x 119x
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 23x 23x
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 1x 29x 30x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 212x 37x 251x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 4x 181x 20x 205x
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 79x 5x 84x
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 1x 41x 5x 47x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 52x 33x 86x

Literatura

© Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

© Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

© Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh).© Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.© Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Walckenaeria acuminata


Walckenaeria alticeps
Walckenaeria antica


Walckenaeria atrotibialis
Walckenaeria cucullata


Walckenaeria cuspidataWalckenaeria dysderoides


Walckenaeria furcillata

Walckenaeria kochiWalckenaeria mitrata

Walckenaeria nodosaWalckenaeria nudipalpis
Walckenaeria unicornis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2656 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 18 28 3 44
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 97 57 0 35
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 168 155 48 207
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 464 276 0 449
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 28 19 0 43
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 56 93 2 92
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 350 138 0 259
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 55 51 0 61
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 183 49 1 125
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 144 143 34 174
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 106 63 2 59
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 66 28 0 75
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 6 3 0 9
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 12 17 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 222 141 2 148
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 143 78 3 145
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 37 46 0 64
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 13 13 35 22
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 209 56 7 67
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 3 6 0 8
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 4 11 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 36 42 0 40
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 22 0 29
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 9 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 9 17 0 21
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 38 0 24
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 9 5 0 11
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 8 0 8
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 9 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 7 0 12
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 8 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 3 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 10 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 5 0 8
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 8 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 22 0 21
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 35 63 5 36
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 5 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 13 0 12
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 8 5 0 8
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 4 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 21 0 18
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 10 0 10
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 5 1 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 6 0 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 3 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 11 0 12
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 14 0 8
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 11 12 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 4
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 13 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 6 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 7 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 3 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 2 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 12 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 15 0 15
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 7 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 15 0 26
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 4 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 4 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 2 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 2 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2337 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 34 33 0 47
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 64 39 0 61
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 7 0 8
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 71 36 0 71
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 14 32 0 38
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 3 0 13
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 11 0 17
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 20 11 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 12 37 0 26
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 9 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 1 0 9
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 24 39 0 28
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 33 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 6 7 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 12 15 0 19
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 7 0 8
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 3 0 7
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 3 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 25 30 0 40
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 41 25 0 43
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 21 3 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 5 8 0 12
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 27 16 0 28
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 20 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 19 5 0 13
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 0 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 13 10 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 1 0 3
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 9 10 0 15
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 22 5 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 8 0 13
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 19 14 5 13
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 22 0 28
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 13 3 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 5 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 5
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 11 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 23 10 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 26 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 20 2 0 12
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 20 25 0 16
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 2 0 5
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 3 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 6 5 0 8
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 16 15 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 9 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 5 16 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 5 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 1 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 74 42 0 25
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 5 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 2 1 0 3
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 16 25 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 35 0 27
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 7 0 9
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 7 11 0 16
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 12 14 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 6 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 19 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 31 7 0 13
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 10 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 30 17 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 6 0 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 3 0 14
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 6 11 0 17
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 2 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 5 0 7
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 4 3 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 9 0 12
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 16 3 0 11
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 12 2 0 10
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 11 3 0 11
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 3 0 5
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 3 0 9
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 7 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 5 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 7 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 29 10 0 15
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 2 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 14 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 30 4 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 10 12 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 10 14 0 10
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 2 6
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 47 10
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 4 4
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 1 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 34 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 1 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 1 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 35 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 7 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 4 1 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 8 0 14
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 6 14 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 2 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 3 0 7
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 6 13 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 7 1 0 5
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 8 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 11 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 6 6 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 9 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 9 7 0 11
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 5 8 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 2 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 5 10 0 10
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 7 2 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 7 3 0 9
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 3 0 6
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 9 10 0 13
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 7 0 10
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 10 6 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 22 6 0 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 6 0 9
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 6
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 9
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 8 0 13
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 1 0 6
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 4 0 7
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 13 7 0 17
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 3 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 7 0 5
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 9 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 4 0 8
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 2 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 2 0 6
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 2 0 9
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 46 16 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 4 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 10 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 8 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 1 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 6 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 3 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 5 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 5 0 10
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 4 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 1 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 8 8 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 5 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 1 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 6 0 12
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 1 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 4 1 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 8 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 6 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 4 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 2 0 4
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 5 0 7
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 7 0 11
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 0 0 2
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 6 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 5 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 12 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 4 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 2 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 5 0 5
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 4 0 7
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 13 4 0 7
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 4 0 8
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 7 1 0 5
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 4 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 4 0 6
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 9 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 1 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 18 14 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 7 4 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 0 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 6 0 4
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 7 7 0 8
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 1 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 2
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 4 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 3 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 3 0 5
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 6 3 0 5
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 20 0 0 5
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 2 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 0 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 1 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 9 2 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 2 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 7 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladuSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Rašelinné a podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky