Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16× 2269× 459× 2751×

Trochosa terricola Thorell, 1856

České jménoslíďák zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2751 nálezů, 285 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2751 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr17515327129
Zemní past6801314612472075
Prosev6842332
Žlutá miska1102
Smyk11344035
Nárazová past0001
Neurčeno51321410355
Sklepávání5534212
Eklektor5177428110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2751 použitých nálezů)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Okraje silnic1102
Travnaté stepi0101
Paseky10658159
Suché louky41119651113
Neurčeno1125683359683
Kamenolomy53131121
Výsadby listnáčů12953313
Reliktní bory na skalách7046727
Lesy1732617737369
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3215011
Mezofilní louky4422019
Dubohabřiny112846417
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7602
Mokré louky9420040
Výsadby jehličnanů1018378363272
Lužní lesy nížin2516015
Suťové a roklinové lesy124012
Suché lesní lemy2002
Vřesoviště nižších poloh2001
Suché křoviny10636141
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7606
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny9205
Vlhké doubravy0101
Bučiny nižších poloh12239045
Kukuřičná pole6502
Horské bučiny3004
Luční ostřicové mokřady9656016
Rašelinné bory85935538
Lesní okraje7339755
Skalní stepi na vápenci6852132
Stinné skály nižších poloh4820020
Ostřicové porosty stojatých vod17604
Rašeliniště215113072
Suché doubravy31715412134
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
Bylinné porosty břehů31607
Kamenité suti nižších poloh3412033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod284011
Porosty borůvek13756349
Ovocné sady s luční vegetací6247042
Horské smrčiny197010
Mokřadní olšiny5112027
Vlhké lesní lemy1001
Podmáčené smrčiny1203
Mokřadní vrbiny0201
Písčiny18861215
Louky397037
Lesostepní doubravy3242612477
Močály134010
Štěrkové břehy řek2003
Haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
Přirozené lesy11262042
Ostatní pole192010
Pastviny9437120
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
Ruderály1528010
Polní biotopy9003
Písčité břehy3001
Železniční náspy1001
Úhory7843015
Lesní cesta4002
Vnější stěny budov1001
Horská vřesoviště3401
 SamciSamiceMláďataNálezy