Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 3x 3x 29x 30x 65x

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841)

České jménopavučenka krvavá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy65 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1313116
Individuální sběr76510
Prosev1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny1001
Louky1101
Kamenolom0101
písčité břehy1001
suché křoviny1001
travnaté stepi0101
Lesní okraje0012
Skalní stepi na vápencových podkladech2414
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Xerotermy na jiných podkladech4243
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0303
Louky a pastviny0604
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0134
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020