Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 65× 90×

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka dlouhozubá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy90 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr118215
Neurčeno34029
Zemní past185730
Eklektor39413
Sklepávání0001
Smyk0101
Prosev0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bučiny nižších poloh0202
Suťové a roklinové lesy1102
Neurčeno38133
Výsadby jehličnanů514417
Suché doubravy1001
Lesní okraje1403
Močály0001
Přirozené lesy0202
Kamenité suti nižších poloh1001
Stinné skály nižších poloh2002
Výsadby listnáčů1203
Mokré louky0203
Acidofilní bory1012
Ruderály1001
Suché křoviny1001
Dubohabřiny1001
Paseky2002
Lesostepní doubravy0101
Břehy tekoucích vod0011
Haldy a výsypky0063
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Horské smrčiny0302
alpínské trávníky1001
Skalní stepi na vápenci2002
Bylinné porosty břehů0201
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky