Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 40× 49×

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

České jménopavučenka zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy49 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-950

Literatura

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2103
Zemní past4516028
Individuální sběr4304
Neurčeno04013
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky0202
Bylinné porosty břehů3202
Neurčeno21015
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6002
Kamenité suti nižších poloh1001
Ruderály11406
Ovocné sady s luční vegetací107010
Pastviny5001
Lesní okraje0001
Suché křoviny0001
Břehy tekoucích vod1102
Bučiny nižších poloh0101
Písčiny12302
Louky0001
Rašeliniště0402
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky