Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 142× 53× 202×

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka hvozdní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy202 nálezů, 67 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME (South Siberia
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (202 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2491574121
Prosev1115013
Individuální sběr11809
Neurčeno921056
Smyk3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (202 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin6403
Neurčeno2924182
Suché doubravy4448034
Dubohabřiny1201
Výsadby listnáčů372203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek0101
Lesostepní doubravy2113013
Reliktní bory na skalách3204
Kamenité suti nižších poloh7105
Ovocné sady s luční vegetací1001
Haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
Ruderály2002
Lesy7850313
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
Suché křoviny1102
Výsadby jehličnanů7704
Bučiny nižších poloh3002
Luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje2202
Pastviny1001
Suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky