Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 46× 32× 78×

Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880)

České jménopavučenka novozélandská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy78 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax (Preference: Nízká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Vysoká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant probably
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Ondřej Machač
A complete list of records of Ostearius melanopygius in the Czech and Slovak Republics is given. The opportunistic life strategy of this species and its gradual progress from the coast towards the inland indicates unambiguously that the species has been imported to Europe. Over the past decades the species has been progressing through Europe eastwards at a rate of approximately 30 km annually.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5252
Individuální sběr810311
Zemní past21251042
Smyk1336
Pozorování0015
Neurčeno11010
Sklepávání0012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1001
Zahrady1213
Ruderály5353
Neurčeno813024
Polní biotopy1201
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
Interiéry budov0102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Vnější stěny budov1002
Dubohabřiny0101
Obilná pole0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché doubravy1113
Suché lesní lemy0111
Ovocné sady s luční vegetací0001
Suché louky1113
Ostatní pole6986
Kamenolomy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Bučiny nižších poloh0011
Lesy0011
Haldy a výsypky0104
alpínské trávníky3003
Úhory1001
Výsadby jehličnanů0011
Pastviny2002
Kamenité suti nižších poloh0101
Rašeliniště1001
Suché křoviny0101
Břehy tekoucích vod1001
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1001
Louky1022
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky