Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 37× 48×

Clubiona germanica Thorell, 1871

České jménozápředník německý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy48 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-700

Literatura

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr310010
Smyk2404
Zemní past2105
Neurčeno119025
Prosev3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Clubiona germanica Thorell, 1871 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Štěrkové břehy řek0101
Neurčeno126025
Břehy tekoucích vod1202
Úhory0101
Písčiny0201
Mokřadní olšiny1202
Rašeliniště1302
Luční ostřicové mokřady0101
Suché doubravy2103
Lesní okraje0001
Mokré louky0001
Suché křoviny0101
Lužní lesy nížin3103
Porosty borůvek0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suché louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy