Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 66× 72×

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka mechová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy72 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7061037
Individuální sběr492405
Neurčeno7035018
Prosev11205
Smyk3307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno8246025
Výsadby jehličnanů1001
Ostřicové porosty stojatých vod221408
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3805
Polní biotopy1102
Rašeliniště81707
Mokřadní olšiny2001
Močály564004
Bylinné porosty břehů3001
Mokré louky137011
Acidofilní bory0101
Mezofilní louky1001
Lužní lesy nížin0101
Louky0003
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy