Rok
2021
Druhy
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) LC
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 EN
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) VU
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) EN
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) VU
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VU
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VU
Obsah
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.
Citace
Rauchová K. (2021): Arachnofauna kaolinových oprámů u Horní Břízy [Arachnofauna of the kaolin quarries near the Horní Bříza town]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 83 + XXIV pp. (in Czech, English summary).

Fotografie