Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 192× 200×

Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978)

České jménoplachetnatka Svatoňova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy200 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler & Buchar 1993
Poslední nález 2008 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (200 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4681812172
Individuální sběr948014
Neurčeno71106
Prosev83507
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (200 použitých nálezů)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7735235
Kamenité suti nižších poloh201157057
Horské biotopy1001
Horské bučiny3206
Rašelinné bory1001
Horské smrčiny373012
Výsadby jehličnanů302011
Lesy6004
Stinné skály nižších poloh2617017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4507
Jeskyně7906
Paseky2105
Suťové a roklinové lesy2001
alpínské trávníky2012013
Acidofilní bory1101
Rašeliniště5614013
Podmáčené smrčiny13304
Skalní a suťové biotopy1202
Výsadby listnáčů3101
Porosty borůvek2601
Bučiny nižších poloh0502
 SamciSamiceMláďataNálezy