Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 29× 31×

Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873

České jménopavučenka sukovitá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy31 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2010 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1317017
Individuální sběr0202
Neurčeno4107
Prosev1404
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky3003
Neurčeno5308
Lužní lesy nížin1702
Rašeliniště88011
Širokolisté horské nivy1302
Mokřadní olšiny0202
Horské smrčiny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy