Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 108× 13× 122×

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

České jménopavučenka viklanovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy122 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6930077
Individuální sběr4206
Neurčeno87022
Prosev8508
Eklektor7208
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin7702
Neurčeno139027
Reliktní bory na skalách0101
Suťové a roklinové lesy5204
Rašeliniště1002
Mokřadní olšiny1102
Lesy113013
Výsadby jehličnanů212018
Horské bučiny1001
Skalní a suťové biotopy1102
Stinné skály nižších poloh711016
Přirozené lesy122010
Kamenolomy0101
Acidofilní bory1203
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy3205
Výsadby listnáčů5105
Suché doubravy4104
Mokré louky0001
Lesní okraje0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy