Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 55× 63×

Improphantes nitidus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka jablková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy63 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4504
Neurčeno1525022
Zemní past1110021
Individuální sběr226316
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách2305
Suťové a roklinové lesy1001
Neurčeno1326020
Stinné skály nižších poloh413311
Suché doubravy1102
Porosty borůvek1001
Výsadby jehličnanů1404
Bučiny nižších poloh0601
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1202
Jeskyně1102
Rašelinné bory0001
Lesy1102
Acidofilní bory0202
Kamenité suti nižších poloh1001
Horské smrčiny2101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesní okraje1403
Suché louky1001
Močály0101
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy