Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 17× 12× 146× 61× 236×

Araneus sturmi (Hahn, 1831)

České jménokřižák Sturmův
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy236 nálezů, 122 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (235 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk28521059
Fotografie5705
Sklepávání13286549
Individuální sběr1429339
Neurčeno1419065
Žlutá miska1001
Nárazová past2002
Prosev3416
Zemní past8308
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (236 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy0202
Vlhké lesní lemy1102
Dubohabřiny1102
Suché louky2516
Rašeliniště491316
Vřesoviště nižších poloh0101
Lesní okraje53610
Neurčeno1925176
Mezofilní louky1133
Mokré louky5528
Horské smrčiny0475
Podmáčené smrčiny0122
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Paseky1504
Břehy tekoucích vod5703
Suché křoviny3314
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Suťové a roklinové lesy0202
Zahrady0101
Písčiny2214
Kamenolomy0302
Luční ostřicové mokřady3617
Skalní stepi na vápenci1101
Bučiny nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Močály0055
Horské bučiny1113
Reliktní bory na skalách27108
Louky1019313
Výsadby jehličnanů361310
Mokřadní olšiny0101
Porosty borůvek2403
Lesy4323
Pastviny4403
Suché doubravy1034
Lužní lesy nížin0102
Lesostepní doubravy2001
Kamenité suti nižších poloh1202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Výsadby listnáčů0031
Acidofilní bory0101
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy