Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 66× 10× 78×

Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903)

České jménoplachetnatka makadlová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy78 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Kirghizia
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past10022047
Individuální sběr211109
Neurčeno38013
Prosev2305
Smyk1602
Eklektor2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1010018
Rašeliniště4621024
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Porosty borůvek10205
Mokré louky5804
Dubohabřiny2001
Lesy28704
Výsadby jehličnanů4002
Luční ostřicové mokřady0101
Močály1001
Mokřadní olšiny4002
Ovocné sady s luční vegetací8006
Lesostepní doubravy6002
Rašelinné bory4104
Horské smrčiny1001
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy