Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 27× 19× 58×

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870)

České jménoběžník vřesovištní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy58 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška0-700

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7827530
Smyk5507
Zemní past16308
Individuální sběr19010
Sklepávání5102
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7022130
Vřesoviště nižších poloh2204
Xerotermní travinobylinná společenstva6547
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Kamenité suti nižších poloh0101
Suché louky9305
Reliktní bory na skalách0101
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci17806
Písčiny0302
 SamciSamiceMláďataNálezy