Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Endangered 10x 14x 50x 10x 84x

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870)

Czech nameběžník vřesovištní
Threat levelEndangered
Records84 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2014 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (21 used records)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past13005
Smyk7303
Individuální sběr110011
Sklepávání0101
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
vřesoviště nižších poloh0101
travnaté stepi9507
Xerotermní travinobylinná společenstva3345
reliktní bory na skalách0101
horská vřesoviště0101
skalní stepi na vápenci17806
písčiny0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019