Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 134× 14× 149×

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

České jménoslíďák bahenní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy149 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Poslední nález 2018 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past35393264
Neurčeno19238039
Smyk4203
Individuální sběr7665133
Prosev1616610
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (149 použitých nálezů)
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno23769058
Lužní lesy nížin27305
Ostřicové porosty stojatých vod7939110
Mokré louky15052125
Močály6620420
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2207
Mokřadní olšiny2303
Luční ostřicové mokřady2202
Bylinné porosty břehů5203
Břehy tekoucích vod0101
Podmáčené smrčiny1001
Rašeliniště7021314
 SamciSamiceMláďataNálezy