Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 10× 38× 52×

Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka mokřadní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy52 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2007 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - eM (western Siberia
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2634331
Neurčeno17014
Smyk1001
Sklepávání1001
Individuální sběr3305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno37018
Rašeliniště6607
Mokré louky111909
Kamenolomy1001
Močály1501
Acidofilní bory1001
Horské smrčiny1001
Lesostepní doubravy1001
Suché křoviny5002
Lesy0202
Rašelinné bory2305
Haldy a výsypky0032
Porosty borůvek0101
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy