Rok
2019
Obsah

V rámci bakalářské práce byly zkoumány průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů se zaměřením na pavouky. Cílem mé bakalářské práce bylo na vhodných průsecích elektrického vedení umístit zemní pasti, odvodit vliv zkoumaného průseku na sledovanou skupinu, v mém případě pavouky a diskutovat optimální řešení hospodaření pod dráty elektrického vedení.

Sběr pavouků se uskutečnil u obce Popůvky od května do září 2017, vždy jednou v měsíci. V linii, kolmo na dráty elektrického vedení, bylo umístěno 8 zemních pastí. Celkem bylo odchyceno a determinováno 166 jedinců pavouků. Z toho bylo 65 juvenilních rozdělených do pěti čeledí a 101 adultních determinovaných do 29 druhů. Výzkum zahrnoval porovnání životních nároků jednotlivých jedinců. V průseku byly zaznamenány xerotermní druhy pavouků. Vedle běžných druhů se zde objevovaly i druhy ohrožené. Z výsledků vyplývá pozitivní vliv průseku na pavouky v porovnání s lesem. Tento závěr je dle porovnání jiných prací možné aplikovat i na jiné druhy bezobratlých, vyskytujících se v lesních průsecích.

Citace
Lišková Z. (2019): Průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů [Power line corridors as a chance for heliophilous species of organisms]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 67 pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie