Rok
2019
Obsah
Diplomová práce sleduje druhovou bohatost a abundanci epigeických členovců (pavouci, střevlíci, stonožky, mnohonožky, stínky) v souvislosti s různou věkovou strukturou a typem managementu. Výzkum probíhal v porostech čtyř věkových skupin (paseky, mladé, dospívající a staré porosty), zároveň byl u pasek a starých porostů hodnocen vliv managementu na sledované organismy. Z hlediska porovnání věkových tříd lesa se nejvíce druhů vyskytovalo na pasekách bez mechanické přípravy půdy. Nejméně druhů bylo v mladších věkových třídách lesa. Nejvyšší abundance byla v mladých, nejnižší v dospívajících porostech. Celkový počet druhů téměř u všech skupin konstantně rostl se stářím porostu. Z výsledků vlivu managementu vyplývá nevhodnost frézování porostů pro všechny skupiny organismů. Reakce na management starých porostů byla pozitivní především pro druhovou bohatost u pavouků a stonožek v bezzásahových lesích, u ostatních skupin zde nebyl rozdíl. U pavouků byla naopak nejvyšší početnost v hospodářských lesích, u stonožek v bezzásahových, ostatní skupiny byly bez rozdílu. Z výsledků vyplývá význam diverzifikovaného pěstování lesa v podobě různých věkových skupin v rámci jednoho území, zároveň je nutné omezit velkoplošné frézování pasek a udržovat kontinuitu jak starých hospodářských, tak i bezzásahových porostů.
Citace
Staněk L. (2019): Srovnání diverzity vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském nížinném lese s různou věkovou strukturou a typem managementu (Comparison of diversity of selected groups of epigeic arthropods in commercial lowland forest with different age structure and management type). MSc. thesis, Mendel University, Brno, 77 pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie