Rok
2022
Obsah

Kontinuita biotopov môže byť narušená prítomnosťou prenosovej sústavy slúžiacej na prenos elektrickej energie. Ak táto sústava prechádza cez lesný biotop, znamená to odstránenie stromov a trvalé udržiavanie nízkej vegetácie – bylín, krovín a mladých stromov. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či bylinné plochy tvorené najmä smlzom kroviskovým predstavujú pre lesné pôdne článkonožce disperznú bariéru a či naopak tieto ţivočíchy nachádzajú refugium v porastoch krovín s veľkým podielom ostružín. Počas 14 týždňov aktívnych zemných pascí bolo zozbieraných a determinovaných 3331 článkonožcov zo skupín: Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Araneae a Opiliones. Trendy v spoločenstve závislé na podmienkach lesa a prieseku boli skúmané univariačnými aj multivariačnými metódami a metódami pre hodnotenie biodiverzity. Prítomnosť prieseku významne zasiahla do zloženia spoločenstva. Les a priesek sa všeobecne druhovým zložením líšili, čo indikuje zníženú priechodnosť prieseku pre lesné druhy. Kroviny však celkovo zvyšovali podobnosť prieseku a lesa druhovým zložením článkonožcov, pričom u stonôžok sa kroviny úplne pripodobnili lesu a líšili sa od bylinných porastov. Plochy s dominantným smlzom boli obývané najnižším počtom jedincov a druhov. Toto platilo pre všetky skupiny okrem mnohonôžok, ktoré boli najmenej početné v lese. Preferované boli zväčša nízke až stredné pokryvnosti bylinných porastov. Kroviny boli naopak osídlené najvyšším počtom jedincov i druhov a nachádzali v nich útočisko lesné i nelesné druhy. Týmto porastom boli významne navýšené početnosti detritofágov (rovnakonôžky a mnohonôžky) na území, ale veľkou mierou z nich profitovali aj pavúkovce a v lese najpočetnejšie stonôžky. Mnoho druhov by sa bez prítomnosti krovín pravdepodobne na prieseku nevyskytovalo. Boli preferované stredné až vysoké hodnoty pokryvnosti touto vegetáciou. Trendy zistené v porastoch krovín sú podobné trendom z lesných okrajov a úlohu v nich môže zohrávať ekotónový efekt.

Citace
Martinka M. (2022): Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce (The power line clearing as a barrier for soil arthropods). MSc. thesis, Palacky University Olomouc, 63 pp. (in Slovak, English abstract)

Fotografie